REKLAMA

BUDIMEX: wyniki finansowe

2019-03-26 07:43
publikacja
2019-03-26 07:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Sprawozdanie_z_badania_Grupa_Budimex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Grupa_Budimex_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_prezesa_Grupa_Budimex_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Grupa_Budimex_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Grupa_Budimex_Budimex_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Grupa_Budimex_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_ocena_rocznych_sprawozdan_przez_Rade_Nadzorcza_Budimex_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Budimex_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7.387.137 6.369.309 1.731.266 1.500.532
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 417.010 588.318 97.731 138.601
III. Zysk / (strata) brutto 403.388 580.432 94.539 136.743
IV. Zysk / (strata) netto 305.484 464.594 71.594 109.453
V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 305.424 464.408 71.580 109.409
VI. Całkowity dochód 306.132 462.244 71.746 108.899
VII. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 306.072 462.057 71.732 108.855
VIII. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (523.375) 195.796 (122.659) 46.127
IX. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 309.684 (356.583) 72.578 (84.007)
X. Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (481.037) (400.080) (112.737) (94.254)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (694.728) (560.867) (162.818) (132.133)
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 5.456.351 5.997.356 1.268.919 1.437.905
XIII. Zobowiązania ogółem 4.705.874 5.115.228 1.094.389 1.226.409
XIV. Zobowiązania długoterminowe 788.821 614.923 183.447 147.432
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3.917.053 4.500.305 910.943 1.078.977
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 743.341 881.443 172.870 211.332
XVII. Kapitał własny ogółem 750.477 882.128 174.530 211.496
XVIII. Kapitał podstawowy 145.848 145.848 33.918 34.968
XIX. Liczba akcji 25.530.098 25.530.098 25.530.098 25.530.098
XX. Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,96 18,19 2,80 4,29
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 29,12 34,53 6,77 8,28
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 17,61 - 4,13


Porównywalne dane dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.Zasady
przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euroWybrane
dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:1.
poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31 grudnia 2018 roku – według średniego kursu obowiązującego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych/euro,2.
poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31 grudnia 2017 roku – według średniego kursu obowiązującego na
dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych/euro,3.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za 2018 rok - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 roku – 4,2669 złotych/euro,4.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za 2017 rok -
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku –
4,2447 złotych/euro.Zaprezentowana
kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję w euro została przeliczona
według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania
wypłaty tj. 4,2634 w dniu 7 czerwca 2018 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_Sprawozdanie z badania_Grupa Budimex.pdf2018_Sprawozdanie z badania_Grupa Budimex.pdf sprawozdanie z badania Grupy Budimex
2018_Grupa Budimex_Oświadczenie Zarządu.pdf2018_Grupa Budimex_Oświadczenie Zarządu.pdf oświadczenie Zarządu Grupy Budimex
list prezesa Grupa Budimex 2018.pdflist prezesa Grupa Budimex 2018.pdf list prezesa Zarządu Grupy Budimex
2018_Grupa Budimex_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf2018_Grupa Budimex_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex
2018_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z działalności.pdf2018_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z działalności.pdf sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Budimex SA
2018_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf2018_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex
2018_ocena rocznych sprawozdań przez Radę Nadzorczą Budimex SA.pdf2018_ocena rocznych sprawozdań przez Radę Nadzorczą Budimex SA.pdf ocena rocznych sprawozdań przez Radę Nadzorczą Budimex SA
2018_oświadczenie Rady Nadzorczej Budimex SA.pdf2018_oświadczenie Rady Nadzorczej Budimex SA.pdf oświadczenie Rady Nadzorczej Budimex SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Dariusz Blocher prezes Zarządu
2019-03-21 Jacek Daniewski członek Zarządu
2019-03-21 Radosław Górski członek Zarządu
2019-03-21 Cezary Mączka członek Zarządu
2019-03-21 Artur Popko członek Zarządu
2019-03-21 Henryk Urbański członek Zarządu
2019-03-21 Marcin Węgłowski członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Grzegorz Fąfara główny księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki