REKLAMA

BRAND24 S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za rok 2022

2023-02-24 08:50
publikacja
2023-02-24 08:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-24
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Brand 24 za rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 24 lutego 2023 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportów rocznych za 2022 rok podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022 [w nawiasie przedstawiono dane za rok 2021]:

- skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: ok. 22,17 mln zł [15,79 mln zł],
- skonsolidowana EBITDA: ok. 5,88 mln zł [3,38 mln zł],
- skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej: ok. 3,39 mln zł [1,19 mln zł].

Zaprezentowane wyniki są pochodną danych operacyjnych prezentowanych dla poszczególnych kwartałów 2022 roku. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki roczne były przede wszystkim zmiany cennika usług, korzystny kurs USD względem PLN oraz nowe funkcje aplikacji BRAND24.

Wskazany powyżej wstępny wynik z działalności operacyjnej [EBIT] oraz EBITDA oraz dane porównawcze zostały zaprezentowane bez uwzględnienia kosztów wyceny Programu Motywacyjnego.

Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Emitent wskazuje przy tym, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2022 rok pozostaje w toku. Tym samym ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres zostaną przekazane w ramach skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2022 rok.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację za okres sprawozdawczy. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-24 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-02-24 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-02-24 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki