REKLAMA

BOŚ SA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

2021-06-23 16:15
publikacja
2021-06-23 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r., działając na podstawie § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku podjęło uchwały o:
1) odwołaniu z dniem 23 czerwca 2021 r. ze składu Rady Nadzorczej Banku p. Wojciecha Piotra Wardackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej BOŚ S.A.;

2) powołaniu z dniem 23 czerwca 2021 r. do składu Rady Nadzorczej Banku XI wspólnej kadencji następujących osób:

a) Pana Zbigniewa Dynak,
b) Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Zbigniew Dynak

Wykształcenie:

2010 - Szkolenie APM Group “Zarządzanie projektami” i egzamin PRINCE2® Foundation
2000 - Studia podyplomowe "Finanse i Bankowość”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1993 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
1979 – 1984 Studia wyższe, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

od 12.2018 Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD)
02.2015 - 11.2018, 02.2007-08.2011, 02.1999-11.2005 Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD
08.2011 - 01.2015 Kierownik Projektu we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.
12.2005 - 01.2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce
04.1997 - 01.1999 zastępca dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BGŻ S.A. w Wałbrzychu
01.1995 - 03.1997 Dyrektor Biura Wdrażania Programów Regionalnych w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu
08.1990 - 01.1995 Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu
02 - 08.1990 Członek Zarządu - Dyrektor Biura Sudeckiego Instytutu Zarządzania
sp. z o.o. w Wałbrzychu
10.1984 - 01.1990 Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Inne funkcje i doświadczenia zawodowe:

2019 - 2021Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Zielonej Doliny” sp. z o.o. we Wrocławiu
2016 - 2021 Przewodniczący zespołu NCBiR ds. współpracy z regionami
2015 - 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina”
sp. z o.o.
2011 - 2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua-Zdrój” sp. z o.o. w Wałbrzychu
2012 - 2016 Członek Rady Fundacji Pro Mathematica Wrocławskiego Parku Technologicznego
2009 - 2012 Członek Komitetu Sterującego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zarządzanie rozwojem Polski”
2009 - 2011 Członek komitetów sterujących projektów DISTRICT+, KNOW-MAN, JOSEFIN (nowe formy wsparcia rozwoju MŚP) i REMOWE (plan wykorzystania odpadów do wytwarzania energii) w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013
2007 - 2011 Zastępca członka Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, członek Komitetu Monitorującego PO PT 2007-2013, zastępca członka Komitetu Monitorującego RPO WD 2007-2013
2010 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2007 - 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. we Wrocławiu
2008 - 2013 Przewodniczący Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, członek Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
1998 - 2002 Członek RN Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" sp. z o.o.
1997 Konsultant lokalny Banku Światowego w ramach Programu Szybkiej Odbudowy Popowodziowej w Polsce.
1992 - 1994 Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu
1991 - 2020 Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Promocji Przedsiębiorczości, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Komitetu Europejskiego w Wałbrzychu

Według złożonego oświadczenia p. Zbigniew Dynak, poza wyżej wskazaną działalnością:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Grzegorz Matysiak

Wykształcenie:

2009 - tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
2003 - Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
2002 - Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
2001 - Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
1990 - Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
1986 - Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
2016 – 2020 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-06-23 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki