REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania

2022-01-14 18:40
publikacja
2022-01-14 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-14
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”), działającego w imieniu własnym, Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie („Benefit Invest”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”), (dalej łącznie jako „Porozumienie”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („Ustawa o ofercie”) o zmianie dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału w liczbie reprezentującej co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia przez Zawiadamiającego w dniu 13 stycznia 2022 r. 16.504 akcji Spółki na rynku regulowanym GPW („Transakcja”).

Na dzień 12 stycznia 2022 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.034.744 akcji Spółki, reprezentujących 35,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.034.744 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 35,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Porozumienie, posiada 1.018.240 akcji Spółki reprezentujących 34,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.018.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 34,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:
1) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Fundacja, Benefit Invest oraz Zawiadamiający nie są uprawnieni do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification of major shareholding


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (hereinafter, the “Company”, “Benefit Systems”) hereby announces
that on January 14, 2022 they received from James van Bergh (“Notifying
Party”), acting on his own behalf, Benefit Invest Limited with its
registered seat in Dublin ("Benefit Invest") and Fundacja Drzewo i Jutro
with its registered seat in Warsaw ("Foundation"), (hereinafter
collectively referred to as the "Agreement") notification pursuant to
Art. 69 sec. 2 point 2) in connection with art. 87 sec. 1 point 5) and
sec. 3 of the Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for
introducing financial instruments to an organized trading system and on
public companies (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1983) (the "Act on
Public Offering"), about a change of at least 1% of the total number of
votes in the Company held by the Agreement in relation to the state
indicated in the last notification submitted by the Notifying Party
pursuant to the Act on Public Offering, i.e. in the notification of
December 2, 2020.

The decrease in the involvement of the Agreement in the total number of
votes in the Company resulted from the sale by the Notifying Party on
January 13, 2022 of 16,504 shares of the Company on the regulated market
of the WSE ("Transaction").

As at January 12, 2022, i.e. before the Transaction, the Agreement held
1,034,744 shares of the Company, representing 35.27% of the share
capital of the Company, entitling to 1,034,744 votes at the General
Meetings of Benefit Systems, representing 35.27% of the total number of
votes in the Company.

After the Transaction, the Agreement holds 1,018,240 shares of the
Company representing 34.71% of the share capital of the Company,
entitling to 1,018,240 votes at the General Meetings of Benefit Systems,
representing 34.71% of the total number of votes in the Company.

Additionally, the Notifying Party informed that:

1. there are no subsidiaries of the Foundation, Benefit Invest and the
Notifying Party (within the meaning of Article 4 Item 15) of the Act on
Public Offering), that hold the shares in the Company;


2. in relation to the Foundation, Benefit Invest and the Notifying Party
there are no persons referred to in Article 87 Sec. 1 Item 3) letter c)
of Act on Public Offering, and


3. the Foundation, Benefit Invest and the Notifying Party are not
entitled to votes from the shares of the Company as referred to in
Article 69 Sec. 4 Items 7) - 9) of the Act on Public Offering, other
than as indicated above.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-14 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-01-14 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki