REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2020-11-19 18:01
publikacja
2020-11-19 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_11_09_tekst_jednolity_statutu_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020_11_09_tekst_jednolity_statutu_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. Bank otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 9 listopada 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) zmian w Statucie Banku, dokonanych na podstawie uchwał nr 48 i 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 22 maja 2020 r.


Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku oraz treść dokonanych zmian:

1) uchylenie w § 17 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

2) nadanie dotychczasowemu § 18 pkt 7 w brzmieniu:

„7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,”

następującego brzmienia:

„7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
2020 11 09_tekst jednolity statutu_PL.pdf2020 11 09_tekst jednolity statutu_PL.pdf Tekst jednolity Statutu PL
2020 11 09_tekst jednolity statutu_ENG.pdf2020 11 09_tekst jednolity statutu_ENG.pdf Tekst jednolity Statutu ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


19.11.2020 - Report 46/2020: Amendments to the Statute of Bank Polska
Kasa Opieki Spółka AkcyjnaLegal basis:Article
56 Section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodic
informationContent of the report:Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the “Bank”) informs that on 19 November 2020 the Bank
received decisions of the District Court for the Capital City of Warsaw
in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register on
registration on 9 November 2020 in the Register of Entrepreneurs of the
National Court Register (the “NCR”) of amendments to the Bank's Statute,
adopted in resolutions 48 and 49 of the Ordinary General Meeting dated
22 May 2020.The existing provisions of the Bank's Statute
and the contents of the implemented amendments:1) repealing of §
17(5), which reads as follows:“5. The mode determined in Section
2 and 4 does not refer to resolutions adopted in secret ballot”2)
amending of the wording of § 18(7), which has so far read as follows:“7)
Appointing, upon approval of the Financial Supervisory Authority, and
recalling the President of the Management Board of the Bank in a secret
ballot, taking into account assessment of fulfillment of suitability
requirements,”by replacing it with the following provision:“7)
Appointing, upon approval of the Financial Supervisory Authority, and
recalling the President of the Management Board of the Bank, taking into
account assessment of fulfillment of suitability requirements,”The
consolidated text of the Bank’s Statute is attached to this Report.Legal
basis: § 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2020-11-19 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki