BANK PEKAO SA: Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji podporządkowanych

2019-11-06 15:37
publikacja
2019-11-06 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji podporządkowanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 r. Zarząd Banku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji podporządkowanych („Obligacje”). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu oraz jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji Obligacji, tj. m.in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku obligacji serii D wyemitowanych przez Bank w dniu 4 czerwca 2019 r. („Obligacje Serii D”). Bank podejmie działania w celu asymilacji Obligacji z Obligacjami Serii D.

Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Rozważany termin rozpoczęcia emisji Obligacji to listopad 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


6.11.2019 - Report 29/2019: Expression of consent by the Management
Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to the issue of
subordinated bondsBank Polska Kasa Opieki S.A. (the “Bank”)
hereby informs that on 6th November 2019 the Bank’s Management Board
adopted a resolution approving the issue of subordinated bonds by the
Bank (the “Bonds”). The total nominal value of the issued Bonds will be
determined during the book-building process among investors and depends
on the situation on the bond market. After obtaining the approval of the
Polish Financial Supervision Authority, the Bonds will be classified as
Tier II capital instruments.The nominal value of one Bond will
be PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys). The detailed
terms and conditions of the Bond’s issue i.e. maturity date, early
redemption date, interest rate and the issue price will be the same as
the terms and conditions of series D bonds issued by the Bank on 4th
June 2019 (“Series D Bonds”). The Bank aims to assimilate the Bonds with
the Series D Bonds.The Bonds will be issued in
one series. The offer of the Bonds will be carried out exclusively on
the territory of Poland. The proposals to acquire Bonds will be directed
to no more than 149 individually defined addressees.The considered
time of the Bonds issue commencement is November 2019, provided that it
is subject to situation on the bond market.Legal basis: Article
17 (1) of MAR – confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-06 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki