BANK MILLENNIUM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-11 07:32
publikacja
2020-05-11 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MILLENNIUM_1Q2020_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 927 731 694 559 211 025 161 608
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 247 669 201 530 56 336 46 891
III. Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 77 798 232 674 17 696 54 138
IV. Wynik finansowy po opodatkowaniu 18 129 159 966 4 124 37 220
V. Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 73 977 132 806 16 827 30 901
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 849 153 -1 036 081 193 152 -241 072
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -663 727 -151 699 -150 974 -35 297
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 829 825 592 -6 103 192 096
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 158 598 -362 188 36 075 -84 273
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,13 0 0,03
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 0,13 0 0,03
XII. Aktywa razem 101 930 807 98 055 942 22 391 057 23 025 935
XIII. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 516 541 1 578 848 333 137 370 752
XIV. Zobowiązania wobec klientów 83 583 600 81 454 765 18 360 741 19 127 572
XV. Kapitał własny 9 015 496 8 941 519 1 980 426 2 099 687
XVI. Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 266 484 284 870
XVII. Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,43 7,37 1,63 1,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,43 7,37 1,63 1,73
XX. Współczynnik wypłacalności 19,53% 20,09% 19,53% 20,09%
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -


Porównawcze dane bilansowe zaprezentowano,
zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2019.


Pozostałe dane porównawcze prezentowane są
za okres od 1.01.2019 do 31.03.2019.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MILLENNIUM_1Q2020_PL.pdfMILLENNIUM_1Q2020_PL.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki