BANK BGŻ BNP PARIBAS SA: Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

2018-09-26 16:13
publikacja
2018-09-26 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
Temat
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych RBPL w drodze podziału RBPL przez wydzielenie („Umowa Transakcyjna”), raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r. m.in. o uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału RBPL („Plan Podziału”), raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. m.in. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podziału RBPL, jak również raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 14 września 2018 r. dotyczącego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w przedmiocie wydania zezwolenia na podział RBPL oraz innych decyzji związanych z planowanym nabyciem podstawowej działalności RBPL, niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu 26 września 2018 r. decyzji KNF z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku w związku z planowanym podziałem RBPL w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Ponadto Zarząd Banku informuje o powzięciu w dniu 26 września 2018 r. wiadomości o uzyskaniu przez RBPL decyzji KNF z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmiany statutu RBPL w związku z Podziałem.
Wydanie powyższych decyzji KNF oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia Podziału określone w Planie Podziału, o których Bank informował w powołanych wyżej raportach bieżących.

Zarząd Banku informuje również o otrzymaniu w dniu 26 września 2018 r. decyzji KNF z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmianę statutu Banku w zakresie określenia liczby członków Zarządu Banku, która to zmiana została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 sierpnia 2018 r., o czym Zarząd Banku informował w raporcie bieżącym nr 49/2018.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka” lub „Bank”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG („RBI”) oraz BNP Paribas SA („BNPP”), jako przyszłego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”), w związku z przewidywanym nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL („Podstawowa Działalność RBPL”) na Bank („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decisions of the Polish Financial Supervision Authority permitting the
amendments to the articles of association of Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
to be made in connection with the planned acquisition of the core
banking business of Raiffeisen Bank Polska S.A.


current report no. 56/2018


date: 26 September 2018


The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (the “Bank”) further
to current report No. 18/2018 dated 10 April 2018 regarding the
execution on 10 April 2018 of the transaction agreement by the Bank with
Raiffeisen Bank International AG and BNP Paribas SA regarding the
acquisition by the Bank of the core business of Raiffeisen Bank Polska
S.A. (“RBPL”) excluding the FX mortgage portfolio of RBPL through a
demerger of RBPL by spin-off of the core business of RBPL to the Bank
(the “Transaction Agreement”), current report No. 24/2018 dated 28 April
2018, inter alia, on agreeing and signing of the demerger plan of RBPL
(the “Demerger Plan”), current report No. 49/2018 dated 24 August 2018,
inter alia, on the adoption by the Extraordinary General Meeting of the
Bank of the resolution on the demerger of RBPL, as well as current
report No. 54/2018 dated 14 September 2018 on the decision of the Polish
Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego – “KNF")
approving a demerger of RBPL and other decisions related to the planned
acquisition of the core banking business of RBPL, hereby gives notice
that on 26 September 2018 it received KNF decisions dated 25 September
2018 permitting the amendments to the articles of association of the
Bank to be made in connection with the intended demerger of RBPL in
accordance with the procedure stipulated in Article 529 § 1 Section 4 of
the Commercial Companies Code (the “Demerger”).


Moreover, the Management Board of the Bank gives notice that on 26
September 2018 it learned that RBPL obtained the KNF decision dated 21
September 2018 permitting the amendments to the articles of association
of RBPL to be made in connection with the Demerger.


Obtaining the aforementioned KNF decisions means, that all of the
conditions precedent to the Demerger set out in the Demerger Plan
announced by the Bank in the current reports cited above were satisfied.


The Management Board of the Bank also gives notice that on 26 September
2018 it received a KNF decision dated 25 September 2018 permitting the
amendment to the articles of association of the Bank regarding the
number of members of the Management Board of the Bank, which was adopted
by the Extraordinary General Meeting of the Bank on 24 August 2018 as
announced by the Bank in the current report No. 49/2018.


Legal basis


Article 17 item 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


Disclaimer:


Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in
or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any
other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the
relevant laws or regulations of such jurisdiction.


This material is for informational purposes only and under no
circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer,
or form the basis for a decision, to invest in the securities of Bank
BGŻ BNP Paribas S.A. (the “Company” or the “Bank”). This material does
not constitute marketing or advertising material within the meaning of
Art. 53 of the Polish Act on Public Offerings, the Conditions for
Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System, and
Public Companies.


Except for the issuance of the new registered ordinary demerger shares
of the Bank to both Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) and BNP
Paribas SA (“BNPP”), as future shareholder of Raiffeisen Bank Polska
S.A. (“RBPL”), in relation to the contemplated acquisition by BNPP from
RBI of the shares representing less than 50% of the share capital of
RBPL and demerger of RBPL in accordance with the respective provisions
of the Polish Banking Law and the Polish Commercial Companies Code to be
effected through a transfer (spin-off) of the RBPL core bank business
(“RBPL Core Bank Business”) to the Bank (the “Transaction”), there will
be no offer of securities of the Bank under the Transaction to any
shareholders of the Bank or any other persons.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-26 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2018-09-26 Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki