REKLAMA

B3SYSTEM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2016-05-17 16:26
publikacja
2016-05-17 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
B3System_-_projekty_uchwal_ZWZ_14_czerwca_2016r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 10 / 2016 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 395 k.s.h,. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2016 roku, godzinę 10:00 [dalej: "Walne Zgromadzenie"].

Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.

Porządek obrad:

1.otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4.przyjęcie porządku obrad;
5.przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
6.przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
7.przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a)oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
b)oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c)oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2015;
8.rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
9.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;
10.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
11.podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015;
12.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015r.;
13.podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
14.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku;
15.podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
16.wolne wnioski;
17.zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Informacje zgodnie z art. 402 ind.2 k.s.h.

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad [art. 402 2 pkt. 2 lit. a) k.s.h.]

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 27 maja 2016 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Żądania należy dostarczyć na piśmie do siedziby Spółki bądź przesyłać korespondencyjnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia [art. 402 ind.2 pkt. 2 lit. b) k.s.h.]

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika leży po stronie Akcjonariusza.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia [art. 402 ind.2 pkt. 2 lit. c) k.s.h.]

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika [art. 402 ind. 2 pkt. 2 lit. d) k.s.h.]

1.Zgodnie z art. 412 oraz 4121 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2.Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania; dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
3.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
4.Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane na adres email: [email protected] najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
5.Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być zdefiniowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 4 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać wszelkie dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać oryginał przedmiotowego pełnomocnictwa oraz ww. dokumenty przy sporządzaniu listy obecności.
6.Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
7.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na określonym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
8.Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przesłane na adres e-mail: [email protected] leży po stronie akcjonariusza.

5.Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, sposobie wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną [art. 402 2 pkt. 2 lit. e), f), g) k.s.h.]

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestnictwa, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też drogą korespondencyjną.

6.Dzień rejestracji uczestnictwa [art. 402 ind. 2 pkt. 3 k.s.h.]

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 maja 2016 roku.

7.Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu [art. 402 ind.2 pkt. 4 k.s.h.]

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 29 maja 2016 r.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 18 maja 2016 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 30 maja 2016 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
1)firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2)liczbę akcji;
3)rodzaj i kod akcji;
4)siedzibę i adres spółki B3System S.A.;
5)wartość nominalną akcji;
6)imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7)siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
8)cel wystawienia zaświadczenia;
9)datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10)podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 29 maja 2016 roku, i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. przed upływem dnia 29 maja 2016 roku.

8.Udostępnienie dokumentacji [art. 402 ind.2 pkt. 5 k.s.h.]

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczane na stronie internetowej spółki (http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html).
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod ww. adresem niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.
Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9.Strona internetowa (art. 402 ind.2 pkt. 6 k.s.h.)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html

10.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 k.s.h.)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Spółki B3System S.A. przy ul. Domaniewskiej 17/19 lok. 133 02-682 Warszawa począwszy od dnia 9 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki, w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

11. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym Zarząd zachęca Akcjonariuszy Spółki dodatkowo do zapoznania się z ww. regulacjami pod adresem strony internetowej Spółki www.b3system.pl, zakładka "Dla Inwestorów".

Informacje zgodnie z art. 402 ind.3 § 1 pkt 2 k.s.h.
Kapitał zakładowy B3System S.A. na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tworzy 3.262.771 akcji, w tym:
a)100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, tj. łącznie 200.000 głosów;
b)3.162.771 akcji zwykłych.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji B3System S.A. na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wynosi 3.362.771.

Projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
B3System - projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2016r.pdfB3System - projekty uchwał ZWZ 14 czerwca 2016r.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-17 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki