2,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Atrem SA (ATR)

Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (zwany dalej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. Spółka (WYKONAWCA) zawarła ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. (ZAMAWIAJĄCY) umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”.

O wyborze oferty na realizację ww. zamówienia Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2019.

Wartość wynagrodzenia Atrem S.A. (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 8.170.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 70 tygodni od dnia zawarcia umowy.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu Umowy kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania przedmiotu Umowy przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie.
6. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
8. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
9. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
10. z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych przez jednostki akredytowane w kraju/krajach Unii Europejskiej potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w WZ – 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY.
11. w przypadku naruszenia postanowień dotyczących UMOWY w zakresie korzystania z informacji klasy C w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:
a. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;
b. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części;
c. szkód związanych z naruszeniem poufności.

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 10% CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.