REKLAMA

ATREM S.A.: Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę

2021-02-19 18:01
publikacja
2021-02-19 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 rok, działając zgodnie z MSR37 Rezerwy, zidentyfikowano istotne ryzyko wystąpienia straty i w dniu 19.02.2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy na kontrakcie: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, realizowanym w Segmencie Elektroenergetyka, w kwocie 3.033.793,19 zł. W efekcie przeprowadzonej analizy Zarząd ustalił, że zaistniały okoliczności mające wpływ na znaczne wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. z powodów: zmiany lokalizacji stacji 110/15 kV (spowodowało to konieczność uchwalenia MPZP zamiast decyzji lokalizacyjnej), długotrwałego procedowania dokumentów przez organy administracyjne (zarówno w trakcie uchwalania MPZP jak i decyzji środowiskowych).

Przedstawione powyżej okoliczności, a w szczególności te, które zostały wprowadzone do zakresu prac związanych ze zmianą lokalizacji działki, na której ma zostać posadowiona stacja spowodowały, że termin realizacji zadania uległ znacznemu wydłużeniu. Kontrakt został podpisany w styczniu 2018 roku (a wyceniany był w 2017 roku), czyli w innej sytuacji rynkowej. Od tego momentu znacząco wzrosły koszty robocizny, materiałów jak i urządzeń.

Zarząd stoi na stanowisku, iż zdarzenia mające wpływ na wydłużenie terminu realizacji kontraktu są niezależne od Spółki, wobec czego Zarząd nie wyklucza wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia.

Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych (na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego) do zakończenia kontraktu. Dokonane zmiany mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na 19.03.2021 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-02-19 Paweł Próchnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki