REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Zawarcie umowy zmieniającej do umowy dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta

2023-11-08 17:29
publikacja
2023-11-08 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy zmieniającej do umowy dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku, Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 listopada 2023 roku Spółka jako kredytobiorca oraz jej wybrane spółki zależne jako poręczyciele zawarły z konsorcjum banków w składzie: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. (razem: "Kredytodawcy") jako, między innymi, Kredytodawcami, umowę zmieniającą ("Umowa Zmieniająca") do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 2 kwietnia 2021 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, wybranymi spółkami zależnymi Spółki jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcami oraz hedgingodawcami ("Umowa Kredytów"), na mocy której Kredytodawcy udzielili dodatkowego kredytu terminowego na warunkach opisanych w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku do łącznej kwoty 20.000.000 EUR ("Kredyt Dodatkowy") w celu sfinansowania kosztów budowy instalacji do wysuszania biomasy oraz produkcji pelletu, która będzie ulokowana w Grycksbo na nieruchomości należącej do Arctic Paper Grycksbo AB oraz wydłużyła termin spłaty kredytu rewolwingowego w ramach Umowy Kredytów do dnia 31 marca 2026 roku ("Wydłużenie Terminu Spłaty RCF").
Kredyt Dodatkowy w części stanowiącej 67,5% wypłaconej kwoty Kredytu Dodatkowego będzie spłacany w półrocznych ratach poczynając od maja 2026 roku. Pozostała kwota Kredytu Dodatkowego zostanie spłacona w ostatecznej dacie spłaty Kredytu Dodatkowego.

Wypłata środków z tytułu Kredytu Dodatkowego oraz Wydłużenie Terminu Spłaty RCF nastąpi pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Zmieniającej.
Warunki umowy Kredytu Dodatkowego nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 19/2023


Date: 8th November 2023


Subject: Conclusion of an amendment agreement to the agreement regarding
significant financing for the Issuer's Group


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


With reference to current report no. 14/2023 dated 9th of August 2023,
the Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer") hereby
informs that on 8th of November 2023, the Company as a borrower and the
Company's subsidiaries as guarantors concluded an agreement with the
consortium of banks composed of: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP
Paribas Bank Polska S.A. and Santander Bank Polska S.A. (jointly: the
"Lenders") as, among others, Lenders, an amendment agreement ("Amendment
Agreement") to the term and revolving facilities agreement dated 2nd of
April 2021 (as amended) (“Facilities Agreement") concluded between the
Company as a borrower and the subsidiaries of the Company as guarantors
and Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. and
Santander Bank Polska S.A. as Lenders and hedge providers under which
the Lenders granted the Company additional term facility on the terms
described in current report no. 14/2023 dated 9th of August 2023 up to
the total amount of EUR 20,000,000 ("Additional Facility") to finance
the construction of a biomass drying and pellet production plant, which
will be located in Grycksbo on a property owned by Arctic Paper Grycksbo
AB, and extended the repayment date of the revolving facilities under
the Facilities Agreement until 31st of March 2026 ("Extension of the RCF
Repayment Date").


67,5% of the Additional Facility will be repaid in equal instalments
paid every six months starting from March 2026. The remaining part will
be repaid on the final maturity date of the Additional Facility;


The disbursement of funds under the Additional Facility and the
Extension of the RCF Repayment Date is conditional on the fulfilment of
conditions precedent provided in the Amendment Agreement.


The terms and conditions of the Amendment Agreement do not differ from
the provisions commonly used for this type of agreements.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2023-11-08 Katarzyna Wojtkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki