REKLAMA

AQUATECH: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał

2020-11-17 16:54
publikacja
2020-11-17 16:54
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 15 grudnia 2020 r., o godzinie 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Biurowiec Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82 (00-844) Warszawa, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://aqtwater.com/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki
20201117_165443_0000130529_0000126243.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126244.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126245.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126246.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126247.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126248.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126249.pdf
20201117_165443_0000130529_0000126250.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki