REKLAMA

AQT WATER S.A.: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

2020-11-23 23:02
publikacja
2020-11-23 23:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Doc_Nov_23_2020(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AQT Water S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., w trybie art. 401 § 1 k.s.h., żądania od Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), Akcjonariusza uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie następujących spraw:
1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.
Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów.
W ocenie Akcjonariusza obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości.

Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

W związku z żądaniem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://aqtwater.com/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki
Plik Opis
Doc Nov 23 2020(1).pdfDoc Nov 23 2020(1).pdf Wniosek Akcjonariusza z projektami uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki