REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów

2021-05-12 14:20
publikacja
2021-05-12 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 maja 2021 r. informacji o podpisaniu przez PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. („Odbiorca”) umowy z Emitentem na dostawy wyprodukowanych przez Emitenta jednosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień („Umowa”).

Z dniem zawarcia Umowy Odbiorca zamówił komplety ww. urządzeń do wagonów za cenę 2,2 mln zł netto. Umowa stanowi następnie, iż Odbiorca dołoży wszelkich starań, aby zamówić dalsze komplety urządzeń, co nie oznacza zobowiązania Odbiorcy do złożenia takiego zamówienia. W przypadku, gdy Odbiorca w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. zleci dalsze dostawy ponad zagwarantowane w dniu podpisania Umowy, należne Emitentowi wynagrodzenie netto wyniesie łącznie (tj. wraz z wynagrodzeniem za dostawy zagwarantowane w dniu podpisania Umowy) 13,2 mln zł, a w przypadku zamówienia dalszych kompletów po wskazanej dacie - 13,7 mln zł. Wynagrodzenie płatne będzie etapami, każdorazowo po dokonaniu dostawy produktów.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym w razie złożenia zamówienia na dalsze komplety urządzeń, termin obowiązywania Umowy zostanie przedłużony zgodnie z harmonogramem ustalonym dla realizacji tego zamówienia.

Emitent w ramach ustalonego wynagrodzenia z chwilą dostarczenia produktów udziela Odbiorcy niewyłącznej licencji co do oprogramowania diagnostycznego obsługującego urządzenie oraz udziela Odbiorcy rękojmi i gwarancji na wszystkie produkty będące przedmiotem Umowy.

W Umowie określone zostały kary umowne za opóźnienia wykonania dostaw lub ich części (nie mogą przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto za daną partię produktów) oraz za opóźnienia w przystąpieniu do realizacji obowiązków gwarancyjnych i opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi (nie mogą przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto za dane urządzenie), a także za naruszenie obowiązku zachowania poufności. Odbiorca ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-05-12 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki