REKLAMA

AMPLI: Korekta raportu rocznego za rok 2021

2022-05-26 17:51
publikacja
2022-05-26 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ocena_RN_2021.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_2021.xhtml.xades  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Korekta raportu rocznego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została kolejna korekta raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. oraz raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. , wskazując poniżej przedmiot i charakter tej kolejnej korekty.

Korekta raportu rocznego za rok 2021 roku, o której informuje niniejszy raport, polega na:

1) wprowadzeniu następujących poprawek, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 21, tabeli zawierającej „WYBRANE DANE FINANSOWE”:
- w pozycji „Zysk (strata) netto” w rubryce zawierającej kwoty podane „w tys. zł wg MSR”, dotyczącej roku 2021– w miejsce nieprawidłowej kwoty „146” wpisano kwotę „33” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty zysku brutto zamiast kwoty zysku netto) ,
- w pozycji „Zysk (strata) netto” w rubryce zawierającej kwoty podane „w tys. euro wg MSR, dotyczącej roku 2021– w miejsce nieprawidłowej kwoty „33” wpisano kwotę „7” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty zysku brutto zamiast kwoty zysku netto) ,

2) wprowadzeniu następujących poprawek, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 22, tabeli zawierającej „SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ” :
- w pozycji II. (Aktywa obrotowe) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „11 703” wpisano kwotę „11 715” - poprawa błędu rachunkowego
- w pozycji II.1 (Zapasy) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „5712” wpisano kwotę „7379” - poprawa błędu w przenoszeniu danych źródłowych.

3) wprowadzeniu następującej poprawki, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 26, tabeli zawierającej „ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM”:
- w pozycji I. (Kapitał własny na początek okresu (BO)) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „- 6 409” wpisano kwotę „- 6 442” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty kapitału własnego na koniec okresu (BZ), zamiast kwoty kapitału na początek okresu (BO)).

4) zmianie formatu dokumentu, o który został uzupełniony raport roczny za 2021, zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. (tj. dokumentu zatytułowanego jako: „OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021”, z formatu PDF na format XHTML oraz dodaniu do pliku w tym formacie, pliku zawierającego podpis o rozszerzeniu „xades”, przy czym sama treść ww. dokumentu nie uległa żadnej zmianie.
Plik z ww. dokumentem w formacie XHTML wraz z plikiem zawierającym podpis o rozszerzeniu „xades”, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe dane i dokumenty zawarte w raporcie rocznym za 2021 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. oraz raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. nie uległy zmianie.


Raport roczny za 2021 rok skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Ocena_RN_2021.xhtmlOcena_RN_2021.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021
Ocena_RN_2021.xhtml.xadesOcena_RN_2021.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021 - podpis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki