REKLAMA
WEBINAR

AMPLI: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-18 20:28
publikacja
2023-05-18 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 4/2023

Tarnów, dnia 18-05-2023r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (adres: 33-100 Tarnów, ulica Przemysłowa 27), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054838 (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 11:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „Walnym Zgromadzeniem”), odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27 (tel. 014 627 66 66, fax: 014 632 66 68.).
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 10.30 przed salą obrad.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
14. Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.”

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym na szesnaście dni przed datą tego zgromadzenia jest dzień 7 czerwca 2023r. („Dzień Rejestracji”). Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 8 czerwca 2023 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport, ewentualnie inny urzędowy dokument umożliwiający jego identyfikację.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego AMPLI S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 2 czerwca 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@ampli.com.pl

Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2023 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze AMPLI S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru wskazujący na sposób i osoby upoważnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwo do zgłoszenia projektów uchwał podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas tego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Każdy akcjonariusz ma też prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub pełnomocników. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i jej pracownik mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od AMPLI S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka może żądać od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.


Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza, który został udostępniony przez Spółkę od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej AMPLI: www.ampli.com.pl na podstronie „Relacje Inwestorskie” w sekcji „WZA i Sprawozdania RN” . Formularz ten obejmuje wzór pełnomocnictwa oraz instrukcję dotyczącą sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, na którą ma głosować pełnomocnik.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:
1) informacja o tym fakcie wpłynie na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz
2) informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz jest obowiązany przesłać: pełnomocnictwo (udzielone przy użyciu wzoru pełnomocnictwa znajdującego się na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone samodzielnie przez Akcjonariusza, pod warunkiem, iż zawiera ono co najmniej te same dane i informacje, co we wzorze), a także kopię dowodu osobistego lub stron paszportu lub innego dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz, oprócz pełnomocnictwa przesyła odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi wyżej dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający fakt istnienia takiego podmiotu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby lub osób fizycznych uprawnionych do jego reprezentowania.
Po przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie powinno dołączać się wypełnionej instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez takiego pełnomocnika, znajdującej się na formularzu udostępnionym przez Spółkę.

Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Weryfikacja, o której mowa powyżej polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Również w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to także pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej.

Niezależnie od powyższych regulacji, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów dołączonych do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa oraz:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa dokonanego w postaci elektronicznej.


Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z AMPLI S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Akcjonariusze mogą kontaktować się z AMPLI S.A w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja Akcjonariuszy z AMPLI S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@ampli.com.pl

Żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia, które akcjonariusz może przekazywać Spółce za pomocą elektronicznych środków komunikacji powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako załączony do maila dokument zapisany w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np. „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, Zgłoszenie projektu uchwał/y”, „Żądanie przesłania listy akcjonariuszy”.

Do wymienionych wyżej żądań, zgłoszeń a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone, zapisane w formie elektronicznej we wskazanych wyżej formatach dokumenty potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad lub zgłoszenia projektu uchwały, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rodzaj i treść dokumentów, jakie należy dołączyć do danych żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, a także inne wymogi dotyczące żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, zostały szczegółowo określone w niniejszym ogłoszeniu.

W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyżej, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.

Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami używaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie w przetwarzania lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itp.

Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz powinien przesłać ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Uczestniczenie i sposób wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiadania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu tych środków komunikacji.
Również Zarząd Spółki, będący organem zwołującym Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. wyznaczone na dzień 23 czerwca 2023r., na mocy art. 4065 § 1 KSH, postanowił nie przewidywać możliwości uczestniczenia czy też wypowiadania się na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarówno Statut Spółki, jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki również nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w taki sposób na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2023r.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:
1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowej 27, 33-100 Tarnów
lub
2) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona „Relacje Inwestorskie” sekcja „WZA i Sprawozdania RN”.


Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu AMPLI S.A. pod adresem ulica Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, w godzinach od 8:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2023 r.

Akcjonariusz AMPLI S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub przesłać na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl

Żądanie przesłania listy powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a następnie zeskanowane (w przypadku przesyłania go pocztą elektroniczną) i złożone wraz następującymi dokumentami:
1) kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
2) aktualnym odpisem z KRS lub innego rejestru wskazującym na sposób i osoby upoważnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną
3) pełnomocnictwem do żądania przesłania listy podpisanym przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

AMPLI S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ampli.com.pl podstrona „Relacje Inwestorskie” sekcja „WZA i Sprawozdania RN”.

Wszelkie, dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) w związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika (np. kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości) powinny być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości, data wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dodatkowo przekreślenie ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ AMPLI S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2023r. proponowane jest wprowadzenie następującej zmiany Statutu Spółki:

1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego brzmienia tj.:
„Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

otrzyma następujące, nowe brzmienie:
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2) Paragraf 12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia tj.:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Warszawie.”
otrzyma następujące, nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
3) Punkty a. i b. paragrafu 22 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego brzmienia tj.:
„a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b. badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,”

otrzymają następujące, nowe brzmienie:

„a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,
b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.”

4) Paragraf 24 ust. 3 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia tj.:


„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

5) W Paragrafie 24 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści:

„W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

W związku z zamiarem dokonania powyższej zmiany, emitent podjął też decyzję o sporządzeniu projektu nowego teksu jednolitego Statutu AMPLI S.A., o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego raportu.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Raport jest przekazywany na podstawie art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd AMPLI S.A.

Waldemar Madura - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki