REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2021-09-15 17:30
publikacja
2021-09-15 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 85 203 67 038 18 737 15 094
II. Koszt własny sprzedaży 60 085 48 416 13 214 10 901
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25 118 18 622 5 524 4 193
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 600 4 450 1 891 1 002
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 367 4 227 1 620 952
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 076 2 883 896 649
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. Zysk (strata) netto razem 4 076 2 883 896 649
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 0,33 0,23 0,07 0,05
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,33 0,23 0,07 0,05
XI. Suma całkowitych dochodów 4 076 2 883 896 649
XII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 780 16 834 1 051 3 790
XIV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 14 917 - 428 - 3 280 - 96
XV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 95 387 - 2 084 20 977 - 469
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 108 963 18 687 23 963 4 208
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XVII. Aktywa trwałe 82 654 74 121 18 283 16 062
XVIII. Aktywa obrotowe 175 299 88 731 38 776 19 227
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 108 963 23 713 24 103 5 138
XX. Aktywa razem 257 953 162 852 57 059 35 289
XXI. Kapitał własny 127 225 95 106 28 142 20 609
XXII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 820 803
XXIII. Udziały niekontrolujące 75 054 - 16 602 -
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 20 804 23 615 4 602 5 117
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 870 44 131 7 713 9 563
XXVI. Pasywa razem 257 953 162 852 57 059 35 289
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat:
Działalność kontynuowana
XXVII. Przychody ze sprzedaży 27 573 22 598 6 064 5 088
XXVIII. Koszt własny sprzedaży 20 752 17 780 4 564 4 003
XXIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 821 4 818 1 500 1 085
XXX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 3 498 - 7 086 - 769 - 1 595
XXXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 292 - 7 310 6 222 - 1 646
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 24 415 - 6 366 5 369 - 1 433
Działalność zaniechana
XXXIII. Przychody ze sprzedaży 12 095 25 520 2 660 5 746
XXXIV. Koszty operacyjne ogółem 10 651 22 119 2 342 4 980
XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 444 3 401 318 766
XXXVI. Podatek dochodowy 274 646 60 145
XXXVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 170 2 755 257 620
XXXVIII. Zysk (strata) netto razem 25 585 - 3 611 5 627 - 813
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 1,98 -0,52 0,43 -0,12
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 2,07 -0,29 0,46 -0,07
XLI. Suma całkowitych dochodów 25 585 - 3 611 5 627 - 813
XLII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 238 12 032 1 152 2 709
XLIV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 46 580 - 668 10 244 - 150
XLV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 16 765 - 2 165 - 3 687 - 487
XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 46 729 10 286 10 276 2 316
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XLVII. Aktywa trwałe 59 633 31 937 13 191 6 921
XLVIII. Aktywa obrotowe 73 149 38 367 16 181 8 314
XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 46 729 11 676 10 336 2 530
L. Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia - 62 577 - 13 560
LI. Aktywa razem 132 782 132 881 29 371 28 795
LII. Kapitał własny 86 579 64 947 19 151 14 074
LIII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 820 803
LIV. Zobowiązania długoterminowe 21 174 22 317 4 684 4 836
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 25 029 32 018 5 536 6 938
LVI. Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia - 13 599 - 2 947
LVII. Pasywa razem 132 782 132 881 29 371 28 795


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,5472 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2021,


- 4,4413 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2020.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,5208 - kurs NBP z dnia 30.06.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr
124/A/NBP/2021,


- 4,6148 - kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr
255/A/NBP/2020.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Raport_1H2021.pdfGK Ailleron SA_Raport_1H2021.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za I
półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-09-15 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki