REKLAMA

AGORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

2021-05-27 13:52
publikacja
2021-05-27 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
09_2021_zalacznik_regulamin_eWalne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020;
5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2020 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020;
8) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020;
9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;
10) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2020;
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki w drodze kooptacji;
15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020”;
16) Zamknięcie obrad.


II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 czerwca 2021 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji.

1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 8 czerwca 2021 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 9 czerwca 2021 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

IV. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 oraz 23 czerwca 2021 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2021 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.


VI. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 czerwca 2021 r. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

VII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

VIII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu:
i. dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz
ii. oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem;
b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna).

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 22 czerwca 2021 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

X. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w formie komunikatów tekstowych.

XI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia - Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań w zakresie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.

XIII. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 23 czerwca 2021 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

XIV. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dookreślający zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
Plik Opis
09_2021_zalacznik_regulamin_eWalne.pdf09_2021_zalacznik_regulamin_eWalne.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Convening the Annual General Meeting of Agora S.A.Regulatory filing The Management Board of the company operating under the business name Agora spółka akcyjna with its registered seat in Warsaw, at the address: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw), entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Business Department of the National Court Register, with the reference number KRS 59944 (hereinafter: “the Company” or “Agora S.A.”), acting on the basis of Art. 399 § 1, Art. 4021, Art. 4022 and 4065 § 1 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (hereinafter: “CCC”), hereby convenes the Annual General Meeting of Agora S.A. for 24 June 2021, 11 a.m. (hereinafter: “General Meeting”), which will take place in the Company’s building in Warsaw, at ul. Czerska 8/10. Shareholders may also participate in the General Meeting using electronic means of communication.I. Proposed agenda of the General Meeting: 1) Opening the General Meeting and electing the Chairperson;2) Adopting the agenda;3) Appointing members of the returning committee; 4) Presenting the annual separate financial statements of the Company, and the Management Report on the activities of the Company in the financial year 2020, and the consolidated financial statements of the Group, and the Group Management Report on the activities of the Group in the financial year 2020;5) Presenting the Resolution of the Supervisory Board on the result of the evaluation of the financial statements and evaluating the Management Board’s motion as to the manner of appropriating the net profit for 2020, and the Supervisory Board’s motion to approve the performance of duties by Members of the Management Board in 2020;6) Reviewing and approving the annual nonconsolidated financial statements of the Company for the year 2020 and the Management Report on the activities of the Company for the financial year 2020;7) Reviewing and approving the annual consolidated financial statements covering the Company and its subsidiaries and associates, and the Management Board’s report on the activities of the Group in the financial year 2020;8) Presenting a Resolution of the Supervisory Board on the evaluation of the Company’s position in the financial year 2020;9) Presenting a report on the activities of the Supervisory Board of Agora S.A., approving the work of the Supervisory Board in the financial year 2020;10) Presenting by the Management Board of recommendations regarding the coverage of the Company's loss for 2020;11) Adoption of a resolution on coverage of the Company's loss for the financial year 2020;12) Passing Resolutions on approving the performance of duties by particular members of the Supervisory Board in the financial year 2020;13) Passing Resolutions on approving the performance of duties by particular members of the Management Board in the financial year 2020;14) Adoption of resolution on the approval of the appointment of a Member of the Management Board by co-optation.15) Adoption of a resolution regarding the opinion on the "Report of the Supervisory Board on the remuneration of individual members of the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for the years 2019 - 2020 ";16) Closing the General Meeting.II. Date of registration for participating in the General Meeting The date of registration for attendance at the General Meeting is 8 June 2021 (“Registration Date”). The Registration Date for holders of rights attached to bearer shares and registered shares is the same. III. Shareholders’ right to participate in the General MeetingOnly holders of Agora S.A. shares as at the Registration Date have the right to participate in the General Meeting.1. In respect of bearer shares, the following persons will be eligible to vote at the General Meeting:a) those who hold the Company’s shares in their securities accounts sixteen days before the date of the General Meeting (i.e. on 8 June 2021); andb) those who no earlier than after the announcement about the convention of the General Meeting and no later than by 9 June 2021 (inclusive) file a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting to the entity maintaining their securities account on which the Company’s shares are held.2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting if their name is entered into the share ledger on the Registration Date.IV. List of persons eligible to participate in the General MeetingThe Company determines the list of persons eligible to participate in the General Meeting based on (i) the list submitted to the Company by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the Central Securities Depository, hereinafter: “KDPW”) prepared on the basis of registered certificates of eligibility to participate in the General Meeting issued by entities maintaining the securities accounts, and (ii) the share ledger.The list of shareholders eligible to participate in the General Meeting will be presented for review on three business days before the date of the General Meeting, i.e. on 21, 22 and 23 June 2021, between 9 a.m. and 5 p.m. in the Company’s building (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw).A shareholder may request sending a free copy of the above-mentioned list of shareholders by e-mail, by providing the address to which the list should be sent. The request to send the list of shareholders should be submitted to the registered office of the Company, to the Management Board, or sent to the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The request should be in writing and signed by the shareholder or by the persons representing the shareholder; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect that a notification is sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.V. A shareholder’s right to request that certain matters be included on the agenda of the General MeetingA shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital of the Company may request that certain matters be included on the agenda of the General Meeting of the Company. The request should be notified to the Company’s Management Board no later than 21 days before the date of the General Meeting, i.e. by 3 June 2021 (inclusive). The request should include a statement of grounds or a draft resolution pertaining to the proposed item on the agenda. The written request may be submitted to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or sent in electronic form to the following email address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The shareholder(s) should prove holding the respective number of shares as at the date of submitting the request by enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the eligibility to participate in the General Meeting; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.VI. A shareholder’s right to submit draft resolutions A shareholder or shareholders who represent at least 1/20 of the share capital may, before the date of the General Meeting, i.e. until 24 June 2021, submit in writing draft resolutions relating to issues on the agenda of the General Meeting to the Company’s registered seat at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or send them in electronic form to the following email address: walne_zgromadzenie@agora.pl.The shareholder(s) should demonstrate holding the respective number of shares as at the date of submitting the request, enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the right to participate in the General Meeting; and:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form);b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register;c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.In addition, each shareholder eligible to participate in the General Meeting may – during the General Meeting – submit draft resolutions pertaining to issues on the agenda of the General Meeting.VII. Communication between the shareholders and the CompanyShareholders may contact the Company using email in the manner specified in this announcement.The shareholders may communicate with Agora S.A. in electronic form using the email address: walne_zgromadzenie@agora.pl.A Shareholder who uses the option to communicate in electronic form bears the risk of such communication. The date of receipt of the documentation by the Company’s server at the address provided above will be evidence of submitting the documentation in electronic form in the period required under the law.A shareholder has to send a certified translation into Polish of any documents that have been originally prepared in a language other than Polish together with the documents sent by the shareholder in electronic form.All documents sent by a shareholder to the Company and by the Company to a shareholder by email should be scanned into the PDF format.In respect of documentation submitted by shareholders in writing to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, the date of their receipt by the Company will be deemed to be the date of inflow of the documents to the Company.VIII. Admittance to participation in the General Meeting Shareholders will be admitted to participate in the General Meeting after identifying themselves with an identity card, and proxies:a) if the power of attorney is in writing – after presenting: i. an identity card (if the proxy is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual); and ii. the original power of attorney granted in writing or a copy certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies; b) in respect of a power of attorney granted in electronic form – after presenting: an identity card (if the plenipotentiary is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual).Representatives of legal persons or partnerships should additionally present originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of current excerpts from respective registers listing the persons authorized to represent the said entities and originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) confirming the given individual’s (individuals’) authorization to represent a shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted series of powers of attorney).The powers of attorney and the remaining required documents confirming a shareholder’s or a shareholder’s representative’s eligibility to participate in the General Meeting will be added by the Company to the minutes register.Please have your identity card with you on the date of the General Meeting in order to be allowed to participate in the General Meeting.IX. Manner of exercising voting rights by proxyA shareholder may attend the General Meeting and exercise his/her voting right in person or by proxy. The power of attorney to vote shall be issued in writing or in electronic form. Power of attorney forms are published on the Company’s website at the address www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”. Shareholders shall send information on granting powers of attorney in electronic form to the Company to the email address: walne_zgromadzenie@agora.pl no later than two business days before the date of the General Meeting (i.e. by 22 June 2021, 4 p.m.). A scan of the proxy form shall be enclosed with the information on granting proxy rights in electronic form, as well as:a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document;b) in respect of shareholders who are legal persons or partnerships – a confirmation of the authorization to act on behalf of that legal person or partnership in the form of a copy of the current excerpt from the relevant register or another document confirming the authorization of the individual(s) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney).In respect of granting further powers of attorney, the proxy holder should present an uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by documents confirming the authorization of the proxy to act on behalf of the previous proxies.Agora S.A. will take appropriate measures to identify the shareholder and his/her proxy in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form. The verification will consist in particular of a request for feedback by phone or email addressed to the shareholder or proxy to confirm the granting of the power of attorney and its scope. The Company wishes to emphasize that in such case failing to answer the questions asked during the verification shall be considered as lack of the possibility of verification of the granted power of attorney and shall constitute the basis for refusing to allow the proxy to participate in the General Meeting.The rules described above concerning the manner of granting a power of attorney shall also apply to cancelling a power of attorney granted in electronic form.X. Possibility of attendance and the manner of commenting during the General Meeting using means of electronic communication The principles, and terms and conditions for participating in the General Meeting using means of electronic of communication are specified in the appendix to this announcement. Shareholders will have the possibility of commenting by sending text messages.XI. Manner of exercising voting rights using mail or electronic means of communicationThe Company does not stipulate exercising voting rights by mail. The manner of exercising voting rights using means of electronic communication is described in the appendix to this announcement – Rules for participating in General Meeting of Agora S.A. by means of electronic communication.XII. Shareholders right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General MeetingShareholders participating in the General Meeting have right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General Meeting and participate in the discussion in accordance with the rules defined in the Rules for participating in General Meeting, available on the website of the Company.XIII. Access to documentation Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented at the General Meeting and draft resolutions at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, in the Office of the Management Board of the Company from the date of this announcement until 23 June 2020, between 9 a.m. and 5 p.m., or on the Company’s website at the address: www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.The Company will make available all information related to the General Meeting on the Company’s website at the address www.agora.pl under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.XIV. Additional information This announcement includes the information stipulated in the provisions of the Commercial Companies Code. The content of the announcement is without prejudice to specific regulations which may restrict shareholders from exercising their rights.To open the General Meeting on time, registration of the shareholders will take place 45 minutes before the opening of the General Meeting.The principles of convening and holding the General Meeting, appended to this announcement, specify in detail the rules of participation of the shareholders in the General Meeting using means of electronic communication.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki