REKLAMA

AGORA: Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.

2022-11-22 12:38
publikacja
2022-11-22 12:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., informuje o powzięciu informacji od zarządu spółki Helios S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) – spółki zależnej od Agora S.A. o:
(i) zakończeniu przez Spółkę procesu konsultacji z w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników Spółki, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
(ii) podjęciu przez Zarząd Spółki, uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w regulaminie podczas procesu konsultacji.
Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku i obejmie do 53 pracowników Spółki. Dodatkowo, Spółka podjęła decyzję o nieprzedłużaniu wybranych umów i nieobsadzaniu wakatów, co łącznie zmniejszy ilość zatrudnionych w Spółce o kolejne 16 etatów.
W wyniku konsultacji ustalono, że zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata w wysokości do 30.800 zł, zależnie od stażu pracy danego pracownika w Spółce. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. podstawową opiekę medyczną. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść protokołu z konsultacji Powiatowemu Urzędowi Pracy.
Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 r. wyniesie około 1,9 mln zł. Spółka szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą wynieść około 5,45 mln zł.
Agora S.A. przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem Zarządu Agora S.A. do raportu rocznego za rok 2022.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion
of consultation process on reduction of employment at Helios S.A.
The
Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw, in
relation to regulatory filing no. 38/2022 dated November 14, 2022,
hereby informs about being informed by the Management Board of the
company Helios S.A. ("Company") – subsidiary of Agora S.A. of:
(i)
concluding by the Company the consultation process with employees’
representatives, under provisions of the Act of March 13, 2003 on
Special Rules for Termination of Employment for Reasons Not Attributable
to Employees, (ii)
adopting by the Management Board of the Company on resolution to execute
collective redundancies in the Company, in accordance with the
provisions of the regulations as agreed during the consultation process.
Collective
redundancies shall be executed from November 22 until December 23, 2022,
and shall affect up to 53 employees. Additionally, The Company decided
not to prolong given agreements or fill vacancies, which shall decrease
headcount of the Company by further 16 employees.
In
accordance with the regulations, the laid-off employees will be provided
by the Company with a wider range of supportive measures than required
by law. The redundancy payment estimated according to law regulations
shall be increased by an additional compensation in the amount up to PLN
30,800, depending on the seniority at The Company. The laid-off
employees shall be supported by additional protective measures provided
by the Company, i.a. basic medical care. The Company, in accordance with
requirements of law, shall submit an appropriate set of information,
together with the signed consultation minutes, to a relevant Labor
Office. The
estimated amount of provision for collective redundancies which will be
charged to the Company and Agora Group's result in 4Q2022, shall amount
to approximately PLN 1.9 million. The Company estimates that the
restructuring measures my result in the annual savings may amount to
approximately PLN 5.45 million.
Agora
S.A. shall provide its estimates of costs and savings related to the
process of collective redundancies in the Management Discussion and
Analysis in the annual report for 2022.
Legal
basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European
Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of April 16th, 2014
on market abuse (Regulation on Market Abuse) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and the
Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Acts.
Office. EC L 173, 06.12.2014).INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2022-11-22 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki