REKLAMA

AGORA: Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.

2022-09-08 11:02
publikacja
2022-09-08 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-08
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A., w nawiązaniu do komunikatu 27/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., informuje, iż Konsorcjum AMS S.A. (AMS) - Ströer Polska Sp. z o.o. (Ströer), działając na podstawie punktu 28.2 Umowy Koncesji podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa (Koncesjodawca) aneks do ww. Umowy, wydłużający okres jej obowiązywania do 11 maja 2024 r. Zawarcie aneksu nastąpiło w następstwie postępowania arbitrażowego wygranego przez Konsorcjum, które w okresie odpowiadającym czasowi przedłużenia podzieli się kosztami i przychodami związanymi z eksploatacją wiat.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12 czerwca 2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
33/2022 Signing of an annex to the concession agreement for the construction and operation of bus shelters in Warsaw by AMS S.A.Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A., with reference to the current report 27/2013 of 18 December 2013, informs that the Consortium consisting of AMS S.A. (AMS) and Ströer Polska Sp. z o.o. (Ströer), acting pursuant to clause 28.2 of the Concession Agreement, signed an annex to the above-mentioned Agreement with the Capital City of Warsaw (Concession Grantor), extending its validity until 11 May 2024. The annex was concluded as a result of arbitration proceedings won by the Consortium, which will share the costs and revenues related to the operation of the bus shelters in the time corresponding to the extension period.Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Journal of Laws EC L 173 of 12 June 2014).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki