REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management

2022-07-12 19:36
publikacja
2022-07-12 19:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-20-2022_-_Zawarcie_umow_nabycia_akcji_w_spolce_Mori_Capital_Management.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: “Spółka”, "Emitent", informuje, że dnia 12 lipca 2022 r. Emitent podpisał ze spółką Alpine Limited, z siedzibą na Guernsey (Baliwat Guernsey) umowy nabycia akcji w spółce Mori Capital Management Limited z siedzibą w Sliema, Republika Malty.

Na podstawie ww. umów Emitent nabywa z dniem 12 lipca 2022 r. 9980 akcji stanowiących 4,99% kapitału i 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu oraz nabywa 160.020 akcji stanowiących 80,01% kapitału zakładowego i 80,01% głosów na walnym zgromadzeniu Mori Capital Management Limited pod warunkiem uzyskania zgody Malta Financial Services Authority (MFSA) na nabycie większościowego pakietu akcji (warunkowa umowa nabycia akcji). W przypadku braku zgody MFSA do dnia 01 lipca 2023r warunkowa umowa nabycia 160.020 akcji wygasa lub strony mogą przedłużyć okres oczekiwania na zgodę MFSA. Warunkowa umowa nabycia 160.020 akcji przewiduje, że zamknięcie transakcji nastąpi w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody MFSA. Emitent zamierza niezwłocznie wystąpić do MFSA o udzielenie ww. zgody.

Mori Capital Management Limited jest licencjonowaną firmą inwestycyjną w Republice Malty zajmująca się zarzadzaniem aktywami. Spółka obecnie zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi Mori Eastern European Fund i Mori Otoman Fund z siedzibą w Dublinie, w Republice Irlandii. Na dzień 25 lutego 2022 r. wartość aktywów netto będących pod zarządzaniem Mori Capital Management Limited wynosiła 63,5 mln EUR.

Nabycie akcji Mori Capital Management Limited stanowi realizację strategii Emitenta, w której jednym z filarów jest rozwój działalności asset management. Działalność ta będzie rozwijana za pośrednictwem Mori Capital Management wspólnie z partnerem biznesowym posiadającym duże doświadczenie na rynku zarządzania funduszami, jako akcjonariuszem mniejszościowym Mori Capital Management.
O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-20-2022 - Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-20-2022 - Zawarcie umów nabycia akcji w spółce Mori Capital Management.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion
of share purchase agreements in Mori Capital Management company


The
Management Board of Aforti Holding S.A., headquartered in Warsaw
(hereinafter: "Company", "Issuer") informs that on July 12, 2022. The
Issuer signed agreements with Alpine Limited, based in Guernsey
(Bailiwick of Guernsey) to acquire shares in Mori Capital Management
Limited, based in Sliema, Republic of Malta.


Based
on the aforementioned agreements, the Issuer acquires as of July 12,
2022. 9980 shares representing 4.99% of the capital and 4.99% of the
votes at the general meeting, and acquires 160,020 shares representing
80.01% of the share capital and 80.01% of the votes at the general
meeting of Mori Capital Management Limited, under the condition of
obtaining approval from the Malta Financial Services Authority (MFSA)
for the acquisition of a majority stake (conditional share purchase
agreement). If the MFSA's approval is not obtained by July 01, 2023, the
conditional share purchase agreement for 160,020 shares will expire or
the parties may extend the period of waiting for the MFSA's approval.
The conditional share purchase agreement for 160,020 shares stipulates
that the closing of the transaction will take place within 5 days from
the date of obtaining MFSA approval. The Issuer intends to immediately
apply to the MFSA for the aforementioned approval.


Mori
Capital Management Limited is a licensed investment company in the
Republic of Malta engaged in asset management. The company currently
manages two investment funds, Mori Eastern European Fund and Mori Otoman
Fund, based in Dublin, Republic of Ireland. As of February 25, 2022, the
net assets under management of Mori Capital Management Limited amounted
to EUR 63.5 million.


The
purchase of shares in Mori Capital Management Limited is an
implementation of the Issuer's strategy, in which one of the pillars is
the development of asset management activities. This activity will be
developed through Mori Capital Management together with a business
partner with extensive experience in the fund management market, as a
minority shareholder of Mori Capital Management.The
Issuer will report on further stages of the investment in relevant
current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-12 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki