REKLAMA

ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2021-04-15 20:28
publikacja
2021-04-15 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Januarego Ciszewskiego o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A (który w dniu 15 kwietnia 2021 roku nabył od innego podmiotu zależnego od p. Januarego Ciszewskiego, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 15 000 000 akcji Spółki w drodze umowy cywilno-prawnej) – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w na walnym zgromadzeniu w Spółce.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A (który w dniu 15 kwietnia 2021 roku nabył od innego podmiotu ode mnie zależnego tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 15 000 000 akcji Spółki w drodze umowy cywilno-prawnej) – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w spółce Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas pośrednio posiadanego udziału została spowodowana w wyniku nabycia bezpośrednio przeze mnie 10 000 akcji Spółki oraz sprzedaży łącznie 379 471 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (saldo zmiany w liczbie posiadanych przeze mnie akcji na podstawie transakcji w tym dniu wyniosło 369 471 akcji) w drodze transakcji sesyjnych w dniu 7 kwietnia 2021 roku.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 2 421 150 akcji stanowiących 8,14% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 421 150 głosów, co stanowiło 7,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadałem 17 421 150 akcji Spółki stanowiących 58,56% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 421 150 głosów, co stanowiło 56,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 2 051 679 akcji Spółki stanowiących 6,89% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2 051 679 głosów, co stanowi 6,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. (który w dniu 15 kwietnia 2021 roku nabył od innego podmiotu ode mnie zależnego tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 15 000 000 akcji Spółki w drodze umowy cywilno-prawnej) posiadam 17 051 679 akcji Spółki stanowiących 57,32% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 051 679 głosów, co stanowi 55,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING ASI S.A. posiadająca 15 000 000 akcji imiennych Spółki, stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 000 000 głosów, co stanowi 48,78% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
- Bezpośrednio posiadam 2 051 679 głosów, co stanowi 6,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. posiadam 17 051 679 głosów, co stanowi 55,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki