06MAGNA: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

2019-12-23 23:22
publikacja
2019-12-23 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 2019 r. zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o. (jako pożyczkobiorcy) o zawarciu umowy pożyczki akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o.:
„Działając w imieniu spółki pod firmą RG VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa (dalej „Zawiadamiający”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust 2 pkt 1) ppkt a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1382, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Zawiadamiający zawarł umowę pożyczki 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), stanowiących 6,11% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji poziom jego zaangażowania w Spółce wzrósł powyżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 20 grudnia 2019r. Zawiadamiający (jako pożyczkobiorca) zawarł umowę pożyczki 850.000 sztuk akcji Spółki. Transakcja ta wygenerowała obowiązek dokonania zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Transakcja ta została zrealizowana poza rynkiem regulowanym w drodze umowy pożyczki.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Zawiadamiający, jako jednostka powiązana z jednym z akcjonariuszy Spółki - Mirosławem Janisiewiczem - jest stroną ustnego porozumienia, spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 dotyczącego Spółki, z którego wynika, iż na Zawiadamiającym spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie. Wobec powyższego, Zawiadamiający zawiadamia, że przed dokonaniem transakcji o której mowa w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiadał 2.555.807 akcji Spółki, stanowiących 18,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.555.807 głosów, stanowiących 18,36% ogólnej liczby głosów, zaś Pan Mirosław Janisiewicz posiadał 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów. Łącznie zatem przed dokonaniem transakcji o której mowa pkt 1) powyżej, Zawiadamiającemu i Mirosławowi Janisiewiczowi, przysługiwało 2.759.857 akcji, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.759.857 głosów, stanowiących 19,82% ogólnej liczby głosów.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rozliczeniu transakcji opisanej w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiada 3.405.807 akcji Spółki, stanowiących 24,46% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.405.807 głosów, stanowiących 24,46% ogólnej liczby głosów; Pan Mirosław Janisiewicz posiada bezpośrednio 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów; natomiast pośrednio Pan Mirosław Janisiewicz łącznie z Zawiadamiającym posiadają 3.609.857 akcji Spółki, stanowiących 25,93% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do 3.609.857 głosów, stanowiących 25,93% ogólnej liczby głosów.
4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak.
5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.
6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki