REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji przez Panią Joannę Tabaka poprzez emisję 3.709.829 szt. akcji imiennych serii Y w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.

2020-12-17 22:42
publikacja
2020-12-17 22:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji przez Panią Joannę Tabaka poprzez emisję 3.709.829 szt. akcji imiennych serii Y w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON PROENERGY S.A. z dnia 17 grudnia 2020 r. zaprotokółowaną aktem notarialnym Rep. A nr 7205/2020 przed notariuszem Pawłem Orłowskim tj. podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 01Cyberaton Spółka akcyjna (adres: Warszawa, ul. Zygmunta Słomińskiego nr 15, lok. 504, 00-195 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918 ) w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty z kwoty 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych), to jest o kwotę 29.678.632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych), poprzez emisję 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y, o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 3709829, Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji Pani Joannie Tabace, do której emisja została skierowana.

Niniejszym Zarząd Emitenta, informuje o zawarciu umowy objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Umowa).

W ramach Umowy Spółka zaoferowała Pani Joannie Tabace 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda akcja w zamian za wkład niepieniężny w postaci 713 (siedemset trzynaście) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022 o wartości 29.678.632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych), która to wartość została ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta z lipca 2020 r. (raport z wyceny był publikowany raportem ESPI 22/2020.

Zgodnie z Umową Pani Joanna Tabaka przyjęła w całości ofertę Spółki i zaakceptowała warunki oferty objęcia akcji serii Y, obejmując tym samym 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y za ww. wkład niepieniężny. Jednocześnie podpisana została umowa przeniesienia własności 713 (siedemset trzynaście) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Zgodnie z Umową, Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.
W związku z powyższą czynnością Emitent posiada 100% udziałów w spółce fotowoltaicznej T&T PROENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-12-17 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki