REKLAMA

Zysk j.d. Enei w III kw. 2018 wyniósł 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł rok wcześniej

2018-11-23 07:07
publikacja
2018-11-23 07:07

Zysk netto Enei, przypisany jednostce dominującej, wyniósł w III kwartale 2018 roku 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

fot. / / Enea

Zysk operacyjny wyniósł 287,4 mln zł wobec 288,2 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,34 mld zł wobec 2,79 mld zł przed rokiem.

EBITDA wzrosła o 13,7 proc. rdr do 669,3 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 584,1 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 785,5 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 920,2 mln zł wobec 1.069,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 1,97 mld zł wobec 1,95 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9,38 mld zł wobec 8,36 mld zł przed rokiem.

Kilka tygodni temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

Wynik EBITDA grupy w obszarach działalności (w tys. zł)

3Q2018 3Q2017 różnica YTD2018 YTD2017 różnica
Obrót 8 724 25 919 -66,3% 37 822 130 971 -71,1%
Dystrybucja 291 907 281 020 3,9% 871 717 797 831 9,3%
Wytwarzanie 226 878 182 301 24,5% 663 494 609 581 8,8%
Wydobycie 126 300 129 834 -2,7% 399 849 451 068 -11,4%
Pozostała działalność 26 721 18 953 41,0% 61 807 42 008 47,1%
Wyłączenia -11 255 -49 207 -77,1% -61 350 -84 204 -27,1%
RAZEM 669 275 588 820 13,7% 1 973 339 1 947 255 1,3%

Najwyższa EBITDA po trzech kwartałach, na poziomie 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, jej wzrost wyniósł 9,3 proc. rdr, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obszarze Wytwarzania wynik EBITDA wyniósł 663 mln zł i wzrósł o 8,8 proc. rdr.

Spółka podała w raporcie, że wzrost ilości wyprodukowanej energii nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych. Na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki - przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kw. 2017 r. oraz oddanie do użytkowania bloku 11 w Elektrowni Kozienice, przy jednoczesnym wydłużeniu postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w Kozienicach, związanych również z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT.

Wynik EBITDA w obszarze Obrotu wyniósł 38 mln zł, co oznacza spadek o 71 proc. rdr. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych oraz cen zakupu energii w obrocie detalicznym, a także wzrost cen CO2 w obrocie hurtowym.

Wynik w obszarze Wydobycia wyniósł 399,8 mln zł (spadek o 11,4 proc.) i nadal pozostaje pod presją przejściowych trudności geologicznych i hydrotechnicznych w I kwartale 2018 r.

Po trzech kwartałach 2018 roku grupa Enea wydała na inwestycje 1,45 mld zł wobec 3,1 mld zł rok wcześniej (spadek o 53,4 proc. rdr).

Dane operacyjne za III kw. 2018 r.
3Q2018 3Q2017 różnica YTD2018 YTD2017 różnica
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 5 207 4 530 14,9% 15 862 14 039 13,0%
Liczba odbiorców (tys.) 2 471 2 412 2,4% 2 471 2 412 2,4%
Dystrybucja (Gwh) 4 888 4 668 4,7% 14 935 14 322 4,3%
Liczba klientów (tys.) 2 579 2 541 1,5% 2 579 2 541 1,5%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 7 147 5 841 22,4% 19 940 15 178 31,4%
ze źródeł konwencjonalnych 6 599 5 350 23,3% 18 490 13 834 33,7%
z odnawialnych źródeł energii 548 491 11,6% 1 450 1 344 7,9%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 015 1 066 -4,8% 5 226 4 790 9,1%
Sprzedaż energii, w tym: 9 520 6 633 43,5% 26 962 17 676 52,5%
ze źródeł konwencjonalnych 6 617 5 465 21,1% 18 602 14 105 31,9%
z odnawialnych źródeł energii 531 376 41,2% 1 339 1 073 24,8%
z zakupu 2 373 792 199,6% 7 022 2 498 181,1%
Sprzedaż ciepła (TJ) 879 915 -3,9% 4 703 4 326 8,7%
Produkcja węgla netto (tys. t) 2 301 2 154 6,8% 6 820 6 712 1,6%
Sprzedaż węgla (tys. t) 2 447 2 036 20,2% 6 788 6 698 1,3%
Zapas na koniec okresu 57 140 -59,3% 57 140 -59,3%
Roboty przygotowawcze (m) 8,9 7,5 18,7% 28,6 22,5 27,1%

Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec III kwartału wyniósł 1,7x wobec 2,1x po trzech kwartałach 2017 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w III kwartale wzrosły o 26,8 proc. rdr do 2,83 mld zł.

Enea podtrzymała w sprawozdaniu zarządu swoje wcześniejsze założenia, że w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, pod presją będą obszary wydobycia, wytwarzania i obrotu, a stabilny ma być trend w obszarze dystrybucji.(PAP Biznes)

pel/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki