REKLAMA

Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP SA

2019-08-09 18:18
publikacja
2019-08-09 18:18

Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP SA - komunikat

KOMUNIKAT O ZMIANIE CENY W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PFLEIDERER GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W związku z ogłoszonym w dniu 11 lipca 2019 r. przez Volantis Bidco B.V. („Wzywający”), na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji („Akcje”) spółki Pfleiderer Group S.A. („Spółka”, „Wezwanie”),

Wzywający, działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748), niniejszym informuje o podjęciu decyzji o zmianie z dniem 12 sierpnia 2019 r. określonej w punkcie 9 Wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte Wezwaniem, z 25,17 PLN (dwadzieścia pięć złotych 17/100) na 26,60 PLN (dwadzieścia sześć złotych 60/100) za każdą Akcję w związku z czym pkt 9 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 26,60 PLN (dwadzieścia sześć złotych 60/100) za jedną Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).”

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane Akcje w ramach Wezwania, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wskazana powyżej podwyższona cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki w ramach Wezwania.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r.

COMMUNICATION RELATED TO CHANGE OF THE PRICE IN THE TENDER OFFER TO SUBSCRIBE FOR THE SALE OF SHARES IN PFLEIDERER GROUP S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN WROCŁAW

In relation to the tender offer for the sale of shares in Pfleiderer Group S.A. (the “Shares”, the “Company”) announced on 11 July 2019 by Volantis Bidco B.V. (the “Bidder”) pursuant to Article 73, section 1 of the Act of July 29, 2005, on Public Offering and the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2019, item 623, as amended) (the “Act on Public Offering”) (the “Tender Offer”),

the Bidder, pursuant to § 8, section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of September 14, 2017, on the forms of tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed procedures of the announcement thereof, and the conditions for acquiring shares pursuant to such tender offers (Dz. U. of 2017, item 1748), hereby informs you of the decision to change, with effect from August 12, 2019, the price at which the Shares will be purchased in the Tender Offer specified in point 9 of the Tender Offer, from PLN 25.17 (twenty-five and 17/100 zlotys) to PLN 26.60 (twenty-six and 60/100) for each Share. Therefore, point 11 of the Tender Offer shall be amended as follows:

“The Shares subject to the Tender Offer will be purchased at a price of PLN 26.60 (twenty-six 60/100) per Share (the “Tender Offer Price”).”

Due to the increase of the price at which the Shares will be purchased in the Tender Offer, the amount of collateral referred to in Article 77, section 1 of the Act on Public Offering was increased accordingly.

The increased price of the Shares in the Tender Offer indicated above will be paid for all Shares subscribed for in response to the Tender Offer, including the Shares subscribed for before the increase of the price at which the Shares will be purchased in the Tender Offer.

Warsaw, 9 August 2019

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki