Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółkiTRANS POLONIA SA

2019-04-08 18:44
publikacja
2019-04-08 18:44

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółkiTRANS POLONIA SA – komunikat

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI TRANS POLONIA S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie i adresem przy ul. Rokicka nr 16, 83-110 Tczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308898)

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokicka nr 16, 83-110 Tczew („Spółka”) zostało opublikowane w dniu 8 kwietnia 2019 roku w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program”) zatwierdzonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała Upoważniająca”).

1. Akcje Nabywane

Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLTRNSP00013, co stanowi około 4,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania około 4,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”, a każda z nich „Akcja Nabywana”).

Jedna Nabywana Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 3,70 zł (słownie: trzy złote 70/100) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”). Cena Zakupu mieści się w przedziale określonym w Uchwale Upoważniającej.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Zakupu w granicach określonych w Uchwale Upoważniającej. W przypadku zmiany Ceny Zakupu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.transpolonia.pl) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

3. Podmiot pośredniczący w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Tel: + 48 22 330 11 11

Fax: + 48 22 330 11 12

www.trigon.pl

(„Dom Maklerski”)

4. Harmonogram Zaproszenia

Data publikacji Zaproszenia: 8 kwietnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 9 kwietnia 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 23 kwietnia 2019 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych: 26 kwietnia 2019 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych: 26 kwietnia 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.transpolonia.pl) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji Nabywanych

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie są wszyscy Akcjonariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Akcje oferowane w odpowiedzi na Zaproszenie muszą być wolne od Obciążeń.

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powierniczy, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powiernicze za dokonanie powyższych czynności.

W pierwszym dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży Dom Maklerski założy rejestr, w którym, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży, zapisywane będą złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie oraz skorzystać w tym celu z usług Punktów Obsługi Klienta, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu, powinien podjąć następujące działania:

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych, na których zostały zdeponowane jego Akcje, zlecenie blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji wynikającej z Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz złożyć nieodwołane zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Spółki z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie). Akcjonariusz zobowiązany jest także do uzyskania świadectwa depozytowego z terminem ważności do daty rozliczenia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz

ii. Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia Oferty Sprzedaży w formie dokumentu zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski w Punktach Obsługi Klienta, o których mowa w Załączniku nr 1 lub na stronie internetowej Domu Maklerskiego - www.trigon.pl, w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta, lecz nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, łącznie z oryginałem świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (i) powyżej.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży listem poleconym lub pocztą kurierską zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych, na których zostały zdeponowane Akcje, zlecenie blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji wynikającej z Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz złożyć nieodwołane zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Spółki z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie). Akcjonariusz zobowiązany jest także do uzyskania świadectwa depozytowego z terminem ważności do daty rozliczenia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz

ii. wysłania listem poleconym lub pocztą kurierską następujących dokumentów w terminie zapewniającym, że dokumenty dotrą do Domu Maklerskiego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży (z tym dniem włącznie):

a. oryginału świadectwa depozytowego oraz

b. wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży; podpis Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży wymaga poświadczenia przez pracownika lub podmiot wydający świadectwo depozytowe w formie podpisu na Ofercie Sprzedaży lub poświadczenia notarialnego.

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać do: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Kopertę należy oznaczyć: „Zaproszenie – Trans Polonia S.A.”.

W zakresie Ofert Sprzedaży składanych listem poleconym lub pocztą kurierską ważne będą wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone na formularzach udostępnionych przez Dom Maklerski, podpisane zgodnie z wyżej opisaną procedurą oraz otrzymane przez Dom Maklerski nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Oferta Sprzedaży może zostać złożona wyłącznie przez właściciela Akcji, przez jego ustawowych przedstawicieli lub przez pełnomocnika działającego jako pośrednik. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe. Pełnomocnictwo może także być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

Akcjonariusza zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w wyniku Zaproszenia zobowiązani są do ustalenia czasu niezbędnego dla realizacji powyższych czynności. Oferty Sprzedaży dostarczone do Domu Maklerskiego po wyżej określonym terminie zostaną odrzucone. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak rozpatrzenia jakiejkolwiek Oferty Sprzedaży otrzymanej po zakończeniu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. Podpisując formularz Oferty Sprzedaży Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży składa oświadczenie woli, że przyjmuje warunki określone w niniejszym Zaproszeniu.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania Oferty Sprzedaży wzory dokumentów, o których mowa powyżej zostaną udostępnione domom maklerskim z siedzibą w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych i bankom z siedzibą w Polsce, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są członkami KDPW. Wzory dokumentów będą dostępne w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży w Biurach Obsługi Klienta wymienionych w Załączniku nr 1.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego Zaproszenia akceptowane będą wyłącznie Oferty Sprzedaży zgodne ze wzorami dokumentów rozpowszechnionymi przez Dom Maklerski.

Klienci Domu Maklerskiego, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski nie musza przedstawiać świadectw depozytowych na potrzeby składanych przez nich Ofert Sprzedaży. Akcje wspomnianych klientów Domu Maklerskiego są blokowane na podstawie zlecenia blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

W przypadku, gdy świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie stosownej blokady Akcji będzie opiewało na mniej Akcji niż liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży, taka Oferta Sprzedaży będzie traktowana jako Oferta Sprzedaży opiewająca na tę niższą liczbę Akcji tj. liczbę Akcji wskazaną w świadectwie depozytowym.

Dom Maklerski przyjmuje Oferty Sprzedaży po dokonaniu weryfikacji czy Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży lub Akcjonariusz, w imieniu którego składana jest Oferta Sprzedaży jest posiadaczem Akcji oraz czy Akcje zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia, że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych lub na jakimkolwiek innym podobnym rachunku lub że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje oferowane w Ofercie Sprzedaży i wpisane do rejestru nie będą przedmiotem Zaproszenia.

Transakcje będą skuteczne wyłącznie w stosunku do Akcji oferowanych w Ofercie Sprzedaży w sposób spełniający warunki opisane w dokumencie Zaproszenia.

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Spółki (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady akcji) stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni skontaktować się we własnym zakresie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza w celu ustalenia wysokości opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Powyższe koszty Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie.

7. Odstąpienie od Zaproszenia

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od jego wykonania w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.transpolonia.pl) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od niego, ani Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

8. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W następstwie przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych, Spółka będzie posiadać Akcje w liczbie nie większej niż 1.009.155 (jeden milion dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi nie więcej niż 4,42% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,42% ogółu Akcji.

Jeżeli Spółka otrzyma Oferty Sprzedaży na większą liczbę Akcji niż liczba akcji którą uprawniona jest kupić, dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji jaka zostanie nabyta przez każdego z Akcjonariuszy, który złożył Ofertę Sprzedaży.

W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

9. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Nabywane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Spółki oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Spółki oraz Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje i z którego nastąpiło przeniesienie Akcji na rzecz Spółki, przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierał prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych, w wysokości prowizji przypisanej danemu klientowi (Akcjonariuszowi) dla transakcji akcjami. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potrącona ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierana prowizja w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

10. Cel nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia

Akcje Nabywane, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion), stanowiące łącznie nie więcej niż 4,38% kapitału zakładowego Spółki, mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia, (ii) dalszej odsprzedaży lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą Rady Nadzorczej.

11. Charakter prawny Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego dokumentu został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.transpolonia.pl) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 and +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych) lub w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu: +48 22 330 11 11.

12. Definicje i skróty używane w treści Zaproszenia

Akcje oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczone kodem ISIN PLTRNSP00013.
Akcje Nabywane oznacza nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) Akcji.
Akcjonariusz oznacza każdego akcjonariusza Spółki.
Bank Powierniczy oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w znaczeniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Cena Zakupu oznacza cenę zakupu Akcji Nabywanych, tj. 3,70 PLN (słownie: trze złote 70/100) za jedną Nabywaną Akcję.
Dom Maklerski oznacza Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, 31-545, Kraków.
GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Obciążenie oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).
Oferta Sprzedaży oznacza Ofertę Sprzedaży Akcji złożoną przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie.
Program oznacza program nabywania akcji własnych realizowany na podstawie Uchwały Upoważniającej.
Punkt Obsługi Klienta oznacza Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.
Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań oznacza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
Spółka oznacza Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokicka nr 16, 83-110 Tczew.
Uchwała Upoważniająca oznacza uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zaproszenie niniejsze zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowane do wszystkich Akcjonariuszy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO

1) Częstochowa, 42-202, al. N.M.P. 28

2) Kraków, 31-545, ul. Mogilska 65

3) Warszawa, 02-566, Plac Unii, ul. Puławska 2, Budynek A

Telefon: +48 801 292 292, +48 12 629 22 92 (dla telefonów komórkowych)

Faks: +48 12 629 26 29

Email: bok@trigon.pl

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki