Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZEPAK_2018_3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2018-3Q_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 623 410 1 813 089 381 665 425 948
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -33 621 237 761 -7 904 55 857
III. Zysk/Strata brutto -57 087 212 592 -13 421 49 944
IV. Zysk/Strata netto za okres obrotowy -62 726 169 976 -14 747 39 932
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -62 087 169 368 -14 597 39 790
VI. Całkowite dochody -62 017 172 817 -14 580 40 600
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 264 888 409 850 62 275 96 286
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 681 -30 984 -11 915 -7 279
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -225 213 -358 500 -52 948 -84 222
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -11 006 20 366 -2 588 4 785
XI. Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -1,22 3,33 -0,29 0,78
XII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2018, 31.12.2017, 30.09.2018, 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 4 210 064 4 459 380 985 640 1 069 165
XIV. Aktywa trwałe 3 392 761 3 451 444 794 297 827 506
XV. Aktywa obrotowe 816 286 1 006 898 191 105 241 410
XVI. Kapitał własny ogółem 2 100 071 2 227 489 491 659 534 055
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 797 24 371
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 100 071 2 227 489 491 659 534 055
XIX. Zobowiązania razem 2 109 993 2 231 891 493 982 535 110
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 019 261 1 232 409 238 625 295 478
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 090 732 999 482 255 357 239 632
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 41,32 43,83 9,67 10,51
XXIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 851 632 1 086 592 200 219 255 272
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -73 396 73 098 -17 255 17 173
XXVI. Zysk (Strata) brutto 47 987 72 610 11 282 17 058
XXVII. Zysk (Strata) netto 60 676 61 116 14 265 14 358
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 242 158 033 23 097 37 127
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 466 -15 762 2 461 -3 703
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -175 170 -189 234 -41 183 -44 457
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -66 462 -46 963 -15 625 -11 033
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 1,19 1,20 0,28 0,28
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2018, 31.12.2017, 30.09.2018, 31.12.2017
XXXIV. Aktywa razem 2 235 812 2 371 538 523 438 568 591
XXXV. Aktywa trwałe 1 817 997 2 024 918 425 621 485 487
XXXVI. Aktywa obrotowe 417 815 346 620 97 817 83 104
XXXVII. Kapitał własny ogółem 1 480 021 1 480 129 346 496 354 870
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 797 24 371
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 755 791 891 409 176 942 213 721
XL. Zobowiązania długoterminowe 96 907 203 524 22 687 48 796
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 260 118 289 597 60 898 69 433
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 29,12 29,12 6,82 6,98
XLIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane
zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
1)
dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 roku do 28 września 2018 roku, co
daje 4,2535 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29
września 2017 roku, co daje 4,2566 euro/złotych2)
dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na
dzień 28 września 2018 roku, tj. 4,2714 euro/złoty oraz na dzień 29
grudnia 2017 roku, tj. 4,1709 euro/złotych


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZEPAK_2018_3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdfZEPAK_2018_3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2018 roku oraz kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2018 roku
ZEPAK 2018-3Q POZOSTAŁE INFORMACJE.pdfZEPAK 2018-3Q POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-14 Adam Kłapszta Prezes Zarządu
2018-11-14 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu
2018-11-14 Elżbieta Niebisz Wiceprezes Zarządu
2018-11-14 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2018-11-14 Marcin Ginel Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl