REKLAMA

ZAMET S.A.: Zawarcie istotnej umowy handlowej.

2021-06-30 18:40
publikacja
2021-06-30 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy handlowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej także jako: „Spółka” lub „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (30.06.2021 r.) przez spółkę zależną Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Wykonawca”), umowy z Hutą Bankową sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Zamawiający”), na dostawę i montaż elementów linii walcowniczej, będącej zintegrowaną częścią instalacji w projekcie inwestycyjnym realizowanym przez Zamawiającego pn. „Projektowane walcowanie prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową - nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych o projektowanych własnościach przeznaczonych dla przemysłu maszynowego”.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Zamawiającego, przy czym strony przewidują wspólne dopracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych, w zakresie elementów dostarczanych przez Zamet Budowa Maszyn. Z tytułu wykonania umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 25,7 mln zł netto, które może być płatne częściowo w drodze zaliczek, pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę stosownych zabezpieczeń, oraz w pozostałym zakresie po dokonaniu odbioru końcowego. Termin zakończenia prac strony uzgodniły na 15 sierpień 2022 roku. Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości od daty odbioru końcowego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania zobowiązań umownych, w tym wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości do 20 proc. wartości kontraktu netto (w zależności od rodzaju zabezpieczonego roszczenia), na czas trwania realizacji kontraktu oraz na okres gwarancji jakości, ale później niż do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Strony przewidziały możliwość dochodzenia kar umownych na okoliczności zastrzeżone w umowie (w tym za opóźnienia po stronie Wykonawcy) na warunkach nieodbiegających od warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przy czym górna granica odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 100 proc wartości umowy. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w obrocie gospodarczym przy tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-30 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu ds finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki