REKLAMA

TXM: TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2021-06-07 12:24
publikacja
2021-06-07 12:24
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TXM Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje iż publikacja raportu wynika ze zmian w zakresie stosowania zasad: I.Z.1.6, I.Z.1.7, I.Z.1.16

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na realizowane działania zmierzające do wzrostu sprzedaży i przywrócenia Spółce rentowności, Spółka na korporacyjnej stronie internetowej nie prezentuje aktualnego kalendarza zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarza publikacji raportów finansowych lub innych istotnych wydarzeń z punktu widzenia inwestora. O wszelkich tego typu wydarzeniach, a w szczególności o terminach publikacji okresowych raportów finansowych Spółka informuje w raportach bieżących. Zamiarem Spółki będzie stopniowe przywracanie pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz stosowanie zasady w przyszłości.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na realizowane działania zmierzające do wzrostu sprzedaży i przywrócenia Spółce rentowności, Spółka na korporacyjnej stronie internetowej nie publikuje aktualnych materiałów informacyjnych na temat jej wyników finansowych. Spółka publikuje informacje w niniejszym zakresie w okresowych sprawozdaniach finansowych oraz w sprawozdaniach z działalności zarządu, które są publikowanie na stronie korporacyjnej Spółki. Zamiarem Spółki będzie stopniowe przywracanie pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz stosowanie zasady w przyszłości.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie utrzymuje na stronach internetowych zestawienia wypłaconych dywidend. Spółka publikuje informacje dotyczące dywidendy w rocznym sprawozdaniu finansowym. Informacja na temat polityki dywidendy spółki zamieszczona na stronie korporacyjnej określa, iż w strategii Spółki w zakresie dywidendy leży coroczna jej wypłata w kwocie nie mniejszej niż 35 % wypracowanego zysku netto.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Biorąc pod uwagę, że Spółka nie zamierza stosować zasady II.R.2 dotyczącej zapewnienia wszechstronności różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, w opinii Emitenta nie jest celowe zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów uwzględniający m.in. płeć. Decydującym aspektem przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Biorąc pod uwagę, że Spółka nie stosuje zasady IV.Z.2. dotyczącej zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, brak jest podstaw do zamieszczania informacji w przedmiocie planowanej transmisji obrad.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent prowadzi przejrzystą politykę informacyjną zapewniającą komunikację z uczestnikami rynku przy wykorzystaniu metod tradycyjnych. Według Zarządu Emitenta nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej zasady z uwagi na fakt, że Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą rejestracji przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia w formie audio i wideo, nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta oraz mogą okazać się niewspółmierne do ewentualnych korzyści.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Biorąc pod uwagę wielkość Emitenta oraz oczekiwaną kapitalizację rynkową, w opinii Spółki przyszła ekspozycja na inwestorów zagranicznych będzie niewielka. W konsekwencji, koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Radzie nie został powołany komitet ds. nominacji i wynagrodzeń. W związku z tym stosowanie przez Spółkę postanowień Załącznika nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. odbywa się w ograniczonym zakresie.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mimo braku wyodrębnienia niezależnych komórek odpowiedzialnych za audyt, zarządzanie ryzykiem i compliance, dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów Spółki realizują te zadania i funkcje w obrębie swojego działu i podlegają bezpośrednio Zarządowi, a tym samym mają możliwość raportowania do Rady Nadzorczej.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie wyodrębniono komórki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stosowanie powyższej zasady z uwzględnieniem wynikających z niej ryzyk i kosztów nie znajduje uzasadnienia w obecnej strukturze akcjonariatu Spółki. W opinii Emitenta, Statut oraz przepisy KSH regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Ponadto Spółka publikuje w trybie raportów bieżących oraz na stronie internetowej informacje dotyczące podejmowanych uchwał, co w opinii Zarządu gwarantuje transparentność i poszanowanie praw akcjonariuszy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Obowiązujące w Spółce Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej zawierają regulacje dotyczące zasad postępowania w obliczu istniejącego lub mogącego zaistnieć konfliktu interesów. Decyzje organów Spółki podejmowane są w trybie zgodnym z przepisami prawa, w szczególności KSH i w związku z tym, Spółka nie planuje definiować we własnym zakresie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do wskazanego wyżej konfliktu. Członkowie organów Spółki posiadają dostateczną wiedzę i doświadczenie, aby postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
 • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
 • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  W rocznym sprawozdaniu z działalności Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wymagane przepisami prawa informacje dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Obecnie jednak Spółka nie przedstawia raportu dotyczącego stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie określonym powyższą zasadą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ofercie publicznej [...] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2020 roku przyjęło, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza będzie sporządzała corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń.


  Załączniki
  20210607_122443_0000134354_0000132345.pdf
  Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
  Tematy
  Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

  Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

  Advertisement

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz

  Powiązane

  Polecane

  Najnowsze

  Popularne

  Ważne linki