TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

2018-12-23 17:01
publikacja
2018-12-23 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-23
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 z 21 grudnia 2018 r. TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”, „TAURON”) informuje, że spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) przekazała wstępne wyniki aukcji głównej mocy przeprowadzonej 21 grudnia 2018 r. w ramach mechanizmu rynku mocy („Aukcja”).

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE cena zamknięcia Aukcji wyniosła 202,99 zł/kW/rok, a spółki Grupy TAURON zawarły umowy mocowe na 1 rok (tj. na rok 2023) z obowiązkiem mocowym na poziomie 393,23 MW, z których szacowane przez Spółkę przychody w 2023 r. wyniosą 79,82 mln zł.

Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy ostateczne wyniki Aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia Aukcji. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników Aukcji, umowy mocowe spółek Grupy TAURON są zawarte pod warunkiem zawieszającym.

W przypadku, gdyby ostateczne wyniki Aukcji różniły się w sposób istotny od wstępnych wyników Aukcji, na podstawie których Spółka dokonała kalkulacji szacunkowych przychodów wynikających z Aukcji, Spółka poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 40/2018 Preliminary
results of the capacity market main auction for 2023 provided by Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. In
reference to the current report no. 39/2018 of December 21, 2018, TAURON
Polska Energia S.A. ("Company", "TAURON") announces that Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. ("PSE") provided preliminary results of the
main power auction conducted on December 21, 2018 as part of the power
market mechanism ("Auction"). In
accordance with the information published by PSE, the Auction’s closing
price reached 202.99 PLN/kW/year and TAURON Group’s companies concluded
capacity agreements for 1 year (i.e. for 2023) for a total volume of
capacity obligations amounting to 393.23 MW. The Company estimates that
revenue from the Auction will reach PLN 79.82 million in 2023. Pursuant
to the act of December 8, 2017 on the capacity market, final results of
the Auction will be announced by the President of the Energy Regulatory
Office in the Bulletin of Public Information (Biuletyn Informacji
Publicznej) on its website, on the first business day following the 21st
day from the day of closing the Auction. Under the above act, until the
final results of the Auction are announced, TAURON Group’s companies’
capacity agreements are concluded under a suspending condition.In
case the final results of the Auction differ significantly from the
preliminary results of the Auction, based on which the Company
calculated its estimated revenue from the Auction, the Company will
disclose the accordingly adjusted data. Legal
basis: art. 17, clause 1 of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-23 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
2018-12-23 Dariusz Niemiec Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki