REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:05
publikacja
2021-09-30 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GTA_Sprawozdanie_finansowe_MSSF_skrocone_2021_06.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA__Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupy_2021_06.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_GTA_062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_TSA_062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Raport_Bieglego_062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Raport_Bieglego_062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody 551 544 479 463 121 293 107 956
II. Zysk operacyjny 65 088 30 457 14 314 6 858
III. Zysk przed opodatkowaniem 55 773 21 183 12 265 4 770
IV. Skonsolidowany zysk netto 45 084 16 768 9 915 3 775
V. Zysk netto przypisany właścicielom 45 084 16 768 9 915 3 775
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 347 11 347 11 347 11 347
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 3,97 1,48 0,87 0,33
VIII. Całkowite dochody ogółem 47 153 13 596 10 370 3 061
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 47 153 13 596 10 370 3 061
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 972 34 982 14 948 7 877
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 791 -36 110 -21 286 -8 131
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 20 495 -4 588 4 507 -1 033
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -8 324 -5 716 -1 831 -1 287
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa trwałe razem 665 877 571 992 147 292 123 947
XVII. Aktywa obrotowe razem 248 725 207 875 55 018 45 045
XVIII. Suma aktywów 914 602 779 867 202 310 168 993
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 241 081 190 706 53 327 41 325
XX. Zobowiązania długoterminowe razem 346 237 292 110 76 588 63 299
XXI. Kapitał własny razem 327 283 297 050 72 395 64 369
XXII. Kapitał własny przypisany właścicielom 327 283 297 050 72 395 64 369
XXIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347 11 347 2 510 2 459
XXIV. Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego półrocze/2021 półrocze/2020 półrocze/2021 półrocze/2020
XXV. Przychody 569 427 476 319 125 226 107 248
XXVI. Zysk operacyjny 60 811 28 374 13 373 6 389
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 50 980 19 106 11 211 4 302
XXVIII. Zysk netto 40 928 14 691 9 001 3 308
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 258 34 328 15 451 7 729
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 266 -36 110 -21 170 -8 131
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 16 236 -4 588 3 571 -1 033
XXXII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -9 717 -6 367 -2 137 -1 434
XXXIII. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXIV. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXV. Aktywa obrotowe razem 260 867 213 761 57 704 46 321
XXXVI. Aktywa trwałe razem 662 726 571 772 146 595 123 900
XXXVII. Suma aktywów 923 593 785 533 204 298 170 220
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 225 998 174 904 49 991 37 901
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe razem 292 610 240 111 64 725 52 031
XL. Kapitał własny razem 328 290 302 313 72 618 65 509
XLI. Kapitał podstawowy 11 347 11 347 2 510 2 459
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GTA_Sprawozdanie finansowe MSSF skrócone 2021_06.pdfGTA_Sprawozdanie finansowe MSSF skrócone 2021_06.pdf Grupa Tarczyński - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
GTA_ Sprawozdanie z Dzialalnosci Grupy 2021_06.pdfGTA_ Sprawozdanie z Dzialalnosci Grupy 2021_06.pdf Grupa Tarczyński - Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i grupy
Oświadczenia Zarządu GTA_062021.pdfOświadczenia Zarządu GTA_062021.pdf Oświadczenia Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane
Oświadczenia Zarządu TSA_062021.pdfOświadczenia Zarządu TSA_062021.pdf Oświadczenia Zarządu - sprawozdanie j ednostkowe
GTA_Raport Biegłego 062021.pdfGTA_Raport Biegłego 062021.pdf Raport Audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
TSA_Raport Biegłego 062021.pdfTSA_Raport Biegłego 062021.pdf Raport Audytora z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
2021-09-30 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Dawid Tarczyński Członek Zarządu
2021-09-30 Tomasz Tarczyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki