REKLAMA

SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

2020-08-04 18:31
publikacja
2020-08-04 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SLV_ogloszenie_o_ZWZ_31.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_SA_ZWZA_2020_Uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_SELVITA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._do_glos._dla_peln..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._peln._dla_os._fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._peln._dla_os._prawnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje wraz z dokumentacją przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

- Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
- Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
- Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
SLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdfSLV_ogłoszenie o ZWZ 31.08.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Selvita SA na 31.08.2020
Selvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdfSelvita_SA_ZWZA 2020_Uchwały.pdf Projekty uchwał ZWZ Selvita 31.08.2020
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA.pdf Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
SLV_form. do głos. dla pełn..pdfSLV_form. do głos. dla pełn..pdf Selvita SA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika
SLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdfSLV_form. pełn. dla os. fizycznej.pdf Selvita SA_wzór PoA.os.fiz.
SLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdfSLV_form. pełn. dla os. prawnej.pdf Selvita SA_wzór PoA.os.prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-08-04 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki