REKLAMA

SANOK RC SA: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

2023-02-06 08:47
publikacja
2023-02-06 08:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-06
Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sanok RC S.A. przekazuje informację otrzymaną 3 lutego 2023 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.:

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) - (Ustawa), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r. , na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Sanok Rubber Company S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 5%.

Przed przejęciem zarządzania

Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 677 236 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji, co stanowiło 2,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 677 236 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 2,52% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 943 743 (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowiło 3,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 943 743 (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,51% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Po przejęciu zarządzania

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 1 620 979 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 6,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 620 979 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,03% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1 620 979 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) co stanowi 6,03% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-06 Piotr Szamburski Prezes Zarządu Sanok RC SA
2023-02-06 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki