REKLAMA

ROPCZYCE: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.

2021-04-28 17:24
publikacja
2021-04-28 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie-RN-i-KA-z-dzialalnosci-w-roku-2020-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-RN-2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Lista-stanowisk-3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 kwietnia 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zgłoszono natomiast sprzeciw do protokołu w stosunku do uchwały numer 17 i nr 18.


UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana Dariusza Kulgawczuk na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 552 394 głosy, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów.

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
obejmującego lata 2019-2020.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 625 178 głosów, „przeciw” oddano 650 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2
pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 72 784 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 933 głosy.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2020 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 283 głosy.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431 802 060,06 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów osiemset dwa tysiące sześćdziesiąt złotych sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 470 024,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote zero groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 309 317 482,93 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 712 858,74 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 552 389 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 1 690 głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 695 313,07 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych siedem groszy),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 27 559 398,85 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 250 930,07 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych siedem groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 307 107 232,34 zł (słownie: trzysta siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 472 626,53 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 549 801 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 4 283 głosy.


UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2020 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 896 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 5 188 głosów.


UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 780 820,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:
a) kwotę 7 210 084,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2020 rok;
b) kwotę 20 450 735,97 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
c) kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 4 maja 2021 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2021 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 623 370 głosów, „przeciw” oddano 1 550 głosów, „wstrzymujących się” oddano 2 593 głosy.


UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 327 513 akcji, co stanowi 37,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 2 248 896 głosów, „przeciw” oddano 75 124 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy.


UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłakowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 116 944 akcji, co stanowi 49,79% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 038 327 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 585 661 akcji, co stanowi 57,28% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 507 044 głosów, „przeciw” oddano 75 124 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wencowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 565 738 akcji, co stanowi 56,96% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 488 021 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubyszowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 513 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 896 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.


UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.


UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1
1. Niniejszym dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego „Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021”.
2. Zmieniona lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w Spółce począwszy od 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 627 518 akcji, co stanowi 57,95% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 77 717 głosów, „wstrzymujących się” oddano 900 głosów.


UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2022 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciego roku realizacji programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1
1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 188 675 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2022 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach trzeciej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2021 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Program Motywacyjny”).
2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 2
Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 625 828 akcji, co stanowi 57,92% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 76 927 głosów, „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.


UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.” obejmującego lata 2019-2020.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 625 828 akcji, co stanowi 57,92% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 3 548 901 głosów, „przeciw” oddano 73 434 głosy, „wstrzymujących się” oddano 3 493 głosy.

Załączniki do raportu:
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.,
- Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.


Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie-RN-i-KA-z-dzialalnosci-w-roku-2020-1.pdfSprawozdanie-RN-i-KA-z-dzialalnosci-w-roku-2020-1.pdf Załącznik 1 - Sprawozdzanie RN i KA
Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-RN-2.pdfSprawozdanie-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-RN-2.pdf Załącznik 2 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Lista-stanowisk-3.pdfLista-stanowisk-3.pdf Załącznik 3 - Lista stanowisk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2021-04-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki