REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2021-05-31 15:46
publikacja
2021-05-31 15:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_QS_I_kw_2021-sig2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 077 8 935 2 204 2 032
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 730 614 597 140
III. Zysk (strata) brutto 2 882 501 630 114
IV. Zysk (strata) netto 2 402 395 525 90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 651 350 142 80
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -508 -156 -111 -35
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -132 -122 -29 -28
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 72 2 16
IX. 1 kwartał 2021 31.12.2020 1 kwartał 2021 31.12.2020
X. Aktywa, razem 27 190 28 442 5 834 6 163
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 6 696 10 991 1 437 2 382
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 615 1 916 347 415
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 081 9 075 1 090 1 966
XIV. Kapitał własny 20 494 17 451 4 398 3 782
XV. Kapitał zakładowy 657 657 141 142
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,83 0,30 0,40 0,07
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,83 0,30 0,40 0,07
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,59 13,27 3,34 2,88
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,59 13,27 3,34 2,88
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 569 350 124 80
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 -8 12 -2
XXVI. Zysk (strata) brutto 68 42 15 10
XXVII. Zysk (strata) netto 37 36 8 8
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -657 -202 -144 -46
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -129 1 -28 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -786 -201 -172 -46
XXXII. 1 kwartał 2021 31.12.2020 1 kwartał 2021 31.12.2020
XXXIII. Aktywa, razem 13 527 14 042 2 903 3 043
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 423 975 91 211
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 7 6 2 1
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 416 969 89 210
XXXVII. Kapitał własny 13 104 13 067 2 812 2 832
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 141 142
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,01
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,01
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,97 9,94 2,14 2,15
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,97 9,94 2,14 2,15
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe QS I kw 2021-sig2.pdfSprawozdanie finansowe QS I kw 2021-sig2.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-05-31 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki