REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2020-11-20 15:08
publikacja
2020-11-20 15:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_III_kwartal_-_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Quantum_softwar....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 430 24 604 5 950 5 710
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 984 2 250 897 522
III. Zysk (strata) brutto 3 994 2 362 899 548
IV. Zysk (strata) netto 3 240 1 797 729 417
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 564 2 914 802 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -104 -210 -23 -49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 427 -1 447 96 -336
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 887 1 257 875 292
IX. 3 kw. narastająco 31-12-2019 3 kw. narastająco 31-12-2019
X. Aktywa, razem 22 176 18 705 4 899 4 392
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 5 896 5 906 1 302 1 387
XII. Zobowiązania długoterminowe 862 906 190 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 034 5 000 1 112 1 174
XIV. Kapitał własny 16 280 12 799 3 596 3 006
XV. Kapitał zakładowy 657 657 145 154
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,46 1,37 0,55 0,32
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,46 1,37 0,55 0,32
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,38 9,73 2,74 2,29
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,38 9,73 2,74 2,29
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 226 1 175 276 273
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 191 167 43 39
XXVI. Zysk (strata) brutto 258 1 852 58 430
XXVII. Zysk (strata) netto 231 1 812 52 421
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 269 323 61 75
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -278 1 517 -63 352
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -1 091 - -253
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -9 749 -2 174
XXXII. 3 kw. narastająco 31-12-2019 3 kw. narastająco 31-12-2019
XXXIII. Aktywa, razem 12 398 12 474 2 739 2 929
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 205 781 45 183
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 7 5 2 1
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 198 776 44 182
XXXVII. Kapitał własny 12 193 11 693 2 694 2 746
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 145 154
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,38 0,04 0,32
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,38 0,04 0,32
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,27 8,89 2,05 2,09
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,27 8,89 2,05 2,09
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum softwar....pdf2020 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum softwar....pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-11-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2020-11-20 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2020-11-20 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki