16,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Quantum_software_SA_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Quantum_Software_SA_PSSF_2019_raport.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Quantum_Software_SA_PSF_2019_raport.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 039 13 402 3 740 3 161
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 453 1 044 339 246
III. Zysk (strata) brutto 1 397 832 326 196
IV. Zysk (strata) netto 1 105 532 258 125
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 572 666 367 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -86 -40 -20 -9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -219 -210 -51 -50
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 267 416 295 98
IX. półrocze 2019 31.12.2018 półrocze 2019 31.12.2018
X. Aktywa, razem 19 745 17 464 4 644 4 061
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 8 953 4 962 2 106 1 154
XII. Zobowiązania długoterminowe 793 809 187 188
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 160 4 153 1 919 966
XIV. Kapitał własny 10 792 12 502 2 538 2 907
XV. Kapitał zakładowy 657 657 155 153
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,40 0,20 0,10
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,40 0,20 0,10
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,21 9,51 1,93 2,21
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,21 9,51 1,93 2,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze 2019 półrocze 2018 półrocze 2019 półrocze 2018
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 653 636 152 150
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 67 32 16
XXVI. Zysk (strata) brutto 155 95 36 22
XXVII. Zysk (strata) netto 139 75 32 18
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -73 -1 -17 0
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 -194 1 -46
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -14 - -3
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -68 -209 -16 -49
XXXII. półrocze 2019 31.12.2018 półrocze 2019 31.12.2018
XXXIII. Aktywa, razem 11 526 11 454 2 711 2 664
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 1 123 96 264 22
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 4 2 1 0
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 119 94 263 22
XXXVII. Kapitał własny 10 403 11 358 2 447 2 641
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 155 153
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,06 0,02 0,01
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,06 0,02 0,01
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 8,64 1,86 2,01
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,91 8,64 1,86 2,01
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA 2019-sig.pdfPółroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA 2019-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej wraz ze Śródrocznym Skróconym Sprawozdaniem Finansowym Jednostki
Grupa Quantum Software SA PSSF_2019_raport.BES.pdfGrupa Quantum Software SA PSSF_2019_raport.BES.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Quantum Software SA PSF_2019_raport.BES.pdfQuantum Software SA PSF_2019_raport.BES.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-16 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-09-16 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-09-16 Marek Jędra Wiceprezes Zazrądu
2019-09-16 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.