Przedłużenie terminu związania ofertą po nowelizacji

Złożenie przez wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma doniosłe skutki również dla wykonawcy, powoduje bowiem stan związania wykonawcy złożoną ofertą. Wykonawca nie może odwołać ani zmienić treści oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Pzp). Długość okresu związania ofertą jest zróżnicowana i zależy od wartości zamówienia publicznego - wynosi odpowiednio 30, 60 i 90 dni.

W okresie związania ofertą wykonawca oczekuje decyzji zamawiającego o przyjęciu jego oferty. Natomiast zamawiający – w okresie związania ofertą - jest uprawniony i obowiązany do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawiadomienia o tym wyborze wykonawców, co – w przypadku zawiadomienia skierowanego do wykonawcy, którego oferta została wybrana - jest tożsame z oświadczeniem woli o przyjęciu oferty.

Co ważne, ustawa Pzp nie określa wprost terminu w jakim zamawiający jest obowiązany dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. Oświadczenie o przyjęciu oferty powinno tylko dotrzeć do wykonawcy przed upływem terminu związania ofertą.

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058), a więc przed dniem 24 października 2008 r., zamawiający, w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, mógł tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

Taki stan prawny powodował, iż zamawiający, którzy z sobie znanych powodów nie byli już zainteresowani dalszym prowadzeniem postępowania, nie dokonywali wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie związania ofertą, a po jego upływie – unieważniali postępowanie. Odpowiedzią ze strony wykonawców na tego typu praktykę stała się inna praktyka: wnoszenia protestów pod byle pretekstem, po to żeby zawiesić bieg terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 181 ust. 1 Pzp, wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powodowało zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego).

Innym sposobem było składanie przez wykonawców, z własnej inicjatywy, oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Jednakże to drugie rozwiązanie było problematyczne, albowiem ustawa Pzp nie przewidywała wprost możliwości przedłużania terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, a tego rodzaju oświadczenie wykonawcy zazwyczaj było kwestionowane przez zamawiającego. Stąd i w orzecznictwie zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak Sądów Okręgowych zapadały rozbieżne rozstrzygnięcia. Przykładowo, za dopuszczalnością przedłużenia terminu związania ofertą z własnej inicjatywy wykonawcy opowiedział się Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 28.05.2007 r., sygn. XIX Ga 194/07 oraz KIO w wyroku z dnia z dnia 21.04.2008 r., sygn. KIO/UZP 315/08, KIO/UZP 330/08, natomiast przeciw – Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21.01.2008 r., sygn. V Ca 360/08, oraz KIO w wyroku z dnia 21.01.2008 r., sygn. KIO/UZP 85/07.

Ostatecznie kwestię powyższą przesądził Ustawodawca w nowelizacji ustawy Pzp z dnia 4.09.2008 r. przyjmując regulację, w myśl której wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

Dotychczas to zamawiający dokonywał przedłużenia terminu związania ofertą, natomiast zgodę na tę czynność wyrażali wykonawcy. Miało to tę zaletę, iż wszyscy wykonawcy, w tym samym czasie, byli wzywani przez zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

Po nowelizacji kwestia ta wygląda nieco inaczej. Z przepisu art. 85 ust. 2 Pzp wynika, że każdy wykonawca samodzielnie (z własnej inicjatywy) może przedłużyć termin związania ofertą. W praktyce może to oznaczać, iż każdy wykonawcy może przedłużyć termin związania ofertą o inny okres czasu, albo nie przedłużyć go wcale. Jednakże brzmienie art. 85 ust. 2 Pzp jest o tyle niejednoznaczne, że raz mowa jest o przedłużeniu terminu związania ofertą przez wykonawcę samodzielnie, a raz, że na wniosek zamawiającego, przy czym zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.”. Przepis ten może więc wskazywać, że również zamawiający dokonuje przedłużenia terminu związania ofertą, a wykonawca wyraża zgodę na dokonanie tej czynności. Przepis art. 85 ust. 2 może być równie rozumiany.

Wedle pierwszej koncepcji przyjąć należy, że zarówno wykonawca, jak i zamawiający mogą przedłużyć termin związania ofertą, z tym że wykonawca może wielokrotnie przedłużać ten termin – zarówno samodzielnie (z własnej inicjatywy), jak i na wniosek (wnioski) zamawiającego, natomiast zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą tylko raz za zgodą wykonawcy. Wedle drugiej – przedłużenia terminu związania ofertą dokonuje wyłącznie wykonawca, przy czym może to uczynić wielokrotnie samodzielnie (z własnej inicjatywy) lub na wniosek zamawiającego, z tym że zamawiający może tylko raz zwrócić się z takim wnioskiem.

Wydaje się, że druga koncepcja odpowiada intencjom ustawodawcy.

Zapraszamy na strony serwisu poświęcone przetargom publicznym. Zobacz "Przetargi" w portalu finansowym Bankier.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl