REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań.

2020-10-27 17:41
publikacja
2020-10-27 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19.10.2020 r. Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) („Bank”) umowę ramową dla linii wieloproduktowej, na mocy której Spółce został przyznany limit kredytowy do wysokości 9.500.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). Limit ma zostać przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz realizację celów, opisanych w strategii na lata 2020-2023.

W ramach limitu kredytowego Bank udostępnia następujące produkty:

a) Gwarancje (sublimit: 2.000.000,00 zł);
b) Akredytywy (sublimit: 2.000.000,00 zł);
c) Kredyt obrotowy (sublimit: 2.500.000,00 zł);
d) Kredyt w rachunku kredytowym (sublimit: 3.000.000,00 zł).

Terminy spłaty wierzytelności, wynikających z poszczególnych produktów, objętych linią, zostały szczegółowo określone w treści umowy, przy czym spłata wszystkich wierzytelności wynikających z umowy powinna nastąpić w terminie ważności linii, tj. do 14.10.2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na kwotę 7.600.000 zł,
b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH – spółkę z grupy kapitałowej Protektor,
c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie udostępnienie linii kredytowej zostało obwarowane określonymi w umowie warunkami, w tym złożenia dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń, przedstawienie Bankowi zaświadczenia o spłacie zadłużenia kredytowego wobec ING Banku Śląskiego oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej, o której mowa powyżej, do rejestru BGK. Zarząd Emitenta informuje, że warunki uruchomienia linii kredytowej spełniły się w dniu 27.10.2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Spółka zawarła w dniu 19.10.2020 r. z Bankiem umowę o elektroniczny kredyt na spłatę zobowiązań, na mocy której Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt może być wykorzystany na spłatę zobowiązań wobec dostawców.

Spłata udzielonego kredytu następować będzie sukcesywnie, przy czym spłata każdej części kredytu spowoduje odnowienie dostępnej kwoty kredytu o kwotę spłaconych zobowiązań. Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 12.01.2022 r.

Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez BGK na kwotę 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH – spółkę z grupy kapitałowej Protektor,
c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie udostępnienie kredytu zostało obwarowane określonymi w umowie warunkami, w tym złożeniem dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń, potwierdzeniu prawidłowości rozliczenia rat kredytu w ING Banku Śląskim oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej, o której mowa powyżej, do rejestru BGK. Zarząd Emitenta informuje, że warunki uruchomienia linii kredytowej spełniły się w dniu 27.10.2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2020-10-27 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki