REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 22:22
publikacja
2021-03-31 22:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PBKMJSF2020_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBKMJSF2020_final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKPBKM_Sprawozdaniezdzialalnosci_2020Final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKPBKM_Sprawozdaniezdzialalnosci_2020Final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raportjednostkowy_Ocena_RN_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBKM_31.12.2020_SzB_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBKM_31.12.2020_SzB_(1).xhtml.sig  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 760,00 98 057,00 21 403,00 22 795,00
II. Zysk (strata) brutto -6 017,00 13 471,00 -1 345,00 3 132,00
III. Zysk (strata) netto -4 458,00 9 868,00 -996,00 2 294,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 838,00 10 185,00 -1 305,00 2 368,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -69 860,00 -50 167,00 -15 614,00 -11 662,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 174 651,00 62 553,00 39 035,00 14 541,00
VII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy -0,48 1,75 -0,11 0,41
VIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy -0,48 1,73 -0,11 0,40
IX. Aktywa trwałe 392 650,00 307 248,00 85 085,00 72 149,00
X. Aktywa obrotowe 190 692,00 298 114,00 41 322,00 70 004,00
XI. Kapitał własny 391 223,00 398 275,00 84 776,00 93 525,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 151 216,00 161 762,00 32 768,00 37 986,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 903,00 45 325,00 8 863,00 10 643,00
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (1 EUR = 4,4742 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PBKMJSF2020_final.xhtmlPBKMJSF2020_final.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok 2020
PBKMJSF2020_final.xhtml.xadesPBKMJSF2020_final.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtmlGKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020
GKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xadesGKPBKM_Sprawozdaniezdziałalności_2020Final.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2020 - podpisy
Raportjednostkowy_Ocena_RN_2020_PL.xhtmlRaportjednostkowy_Ocena_RN_2020_PL.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
OswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtmlOswiadczenieRNKomitetAudytu_2020_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
PBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtmlPBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtml Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020
PBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtml.sigPBKM 31.12.2020_SzB (1).xhtml.sig Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki