REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2022-04-28 18:57
publikacja
2022-04-28 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFPGF_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFPGF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZPGF_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZPGF_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ORNSPZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ORNWA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl_(3).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl_(3).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl_(2).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl_(2).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 112 921,00 -204 415,00 24 669,00 -45 687,00
II. Zysk/ Strata z działalności operacyjnej 111 614,00 -204 695,00 24 383,00 -45 750,00
III. Zysk/ Strata brutto 111 476,00 -205 886,00 24 353,00 -46 016,00
IV. Zysk/ Strata netto 88 546,00 -166 954,00 19 344,00 -37 315,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 141,00 -131,00 -1 342,00 -29,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 952,00 2,00 -863,00 0,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 095,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2,00 -129,00 0,00 -29,00
IX. Aktywa razem 310 075,00 193 304,00 67 416,00 41 888,00
X. Rezerwy na zobowiązania 49 254,00 25 214,00 10 709,00 5 464,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 30,00 7,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 530,00 10 700,00 550,00 2 319,00
XIII. Kapitał własny 258 261,00 157 390,00 56 151,00 34 105,00
XIV. Kapitał zakładowy 87 668,00 81 988,00 19 061,00 17 766,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 87 667 925,00 2 732 940,00 87 667 925,00 2 732 940,00
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) 1,01 -61,09 0,22 -13,65
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) 2,95 57,59 0,64 12,48
Poszczególne pozycje w zestawieniu Wybrane dane finansowe zostały przeliczone z złotych na Euro według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 1 Eur = 4,5994 zł oraz odpowiednio według kursu 4,6148 zł za 1 Eur obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020r.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla Eur obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,5775 zł za 1 Eur dla roku 2021 oraz według kursu 4,4742 zł za 1 Eur dla roku 2020.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_2021-12-31_pl.xhtmlList_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu PGF SA do Akcjonariuszy
List_2021-12-31_pl.xhtml.xadesList_2021-12-31_pl.xhtml.xades List Prezesa Zarządu PGF SA do Akcjonariuszy - podpisany
SFPGF_2021-12-31_pl.xhtmlSFPGF_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe PGF SA za 2021 rok
SFPGF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSFPGF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe PGF SA za 2021 rok - podpisane
SZPGF_2021-12-31_pl.xhtmlSZPGF_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu PGF SA z działalności
SZPGF_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSZPGF_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu PGF SA z działalności - podpisane
ORNSPZ_2021-12-31_pl.xhtmlORNSPZ_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie RN PGF SA dot. sprazwozdania z działalności Spółki w 2021r
ORNWA_2021-12-31_pl.xhtmlORNWA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie RN PGF SA dot. wyboru audytora oraz komitetu audytu
OSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl (3).xhtmlOSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl (3).xhtml Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
OSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl (3).xhtml.xadesOSWIADZARZADAUDYTOR_2021-12-31_pl (3).xhtml.xades Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego- podpisane
OSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl (2).xhtmlOSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl (2).xhtml Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
OSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl (2).xhtml.xadesOSWIADZARZADSPRAW_2021-12-31_pl (2).xhtml.xades Oświadczenie Zarządu PGF SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - podpisane
PGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtmlPGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PGF SA za rok 2021
PGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESPGFsprawAUDYT_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego PGF SA za rok 2021- podpisane
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki