Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_SA_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2017-08-28
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 4 160 3 762 979 859
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 443 1 302 340 297
IV. Wynik z działalności operacyjnej 1 916 1 923 451 439
V. Zysk brutto 1 927 1 934 454 442
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 1 386 1 509 326 344
VII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 1 382 1 512 325 345
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,11 1,21 0,26 0,28
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,11 1,21 0,26 0,28
X. Dochody całkowite netto 1 771 1 324 417 302
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 769 4 060 416 927
XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2 100) (5 305) (494) (1 211)
XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (671) 771 (158) 176
XIV. Przepływy pieniężne netto (1 002) (474) (236) (108)
XV. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XVI. Aktywa razem 286 389 285 573 67 760 64 551
XVII. Kapitał własny ogółem 34 340 32 569 8 125 7 362
XVIII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 34 352 32 585 8 128 7 366
XIX. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 296 283
XX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,47 26,05 6,50 5,89
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,47 26,05 6,50 5,89
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 16,85% 15,81% 16,85% 15,81%
XXV. Kapitał Tier 1 30 276 28 350 7 163 6 408
XXVI. Kapitał Tier 2 1 601 2 523 379 570
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Wynik z tytułu odsetek 3 867 3 595 910 821
XXVIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 316 1 185 310 271
XXIX. Wynik z działalności operacyjnej 1 725 1 970 406 450
XXX. Zysk brutto 1 725 1 970 406 450
XXXI. Zysk netto 1 251 1 573 295 359
XXXII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,00 1,26 0,24 0,29
XXXIII. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,00 1,26 0,24 0,29
XXXIV. Dochody całkowite netto 1 634 1 404 385 321
XXXV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 669 4 912 1 099 1 121
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 887) (5 182) (444) (1 183)
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (3 814) (230) (898) (53)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto (1 032) (500) (243) (114)
XXXIX. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XL. Aktywa razem 270 789 272 957 64 069 61 699
XLI. Kapitał własny ogółem 34 223 32 589 8 097 7 366
XLII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 296 283
XLIII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,38 26,07 6,48 5,89
XLV. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 27,38 26,07 6,48 5,89
XLVII. Łączny współczynnik kapitałowy 18,82% 17,19% 18,82% 17,19%
XLVIII. Kapitał Tier 1 30 497 28 673 7 216 6 481
XLIX. Kapitał Tier 2 1 534 2 456 363 555Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według
następujących kursów


30.06.2017


31.12.2016


30.06.2016
średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu


              4,2474


              4,3757


              4,3805
kurs średni NBP na ostatni dzień danego okresu


               4,2265


              4,4240


              4,4255
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wersja angielska.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wersja angielska.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wersja angielska
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - wersja angielska.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - wersja angielska.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-24 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2017-08-24 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu
2017-08-24 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl