REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

2022-10-04 17:46
publikacja
2022-10-04 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 27/2022 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 4 października 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałą nr 41/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 12 maja 2022 r.

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:

1) w § 30 Statutu Banku ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy, dywidendy zaliczkowej lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.”

2) w § 34a Statutu Banku zdanie trzecie otrzymało brzmienie:

„Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”.

Bank wskazuje jednocześnie, że niezależnie od faktu, że ww. zmiana Statutu Banku w zakresie § 30 ust. 1 stwarza podstawę prawną dla możliwości wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Banku, to każde ewentualne nabycie przez Bank akcji własnych, prowadzące do obniżenia funduszy własnych, wiązać się będzie każdorazowo z koniecznością uzyskania przez Bank, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, odrębnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 27/2022 – Registration of amendments to the Articles of
Association of PKO Bank Polski S.A.


Legal basis:


Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29
March 2018 on the current and periodic information published by issuers
of securities and on the conditions for recognising such information as
being equivalent to information required by the provisions of law of a
non-member state


The report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs
that on 4 October 2022 the Bank was notified that the District Court for
the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National
Court Register in Warsaw registered the amendments to the Bank’s
Articles of Association, adopted by the resolution No. 41/2022 of the
Annual General Meeting on 12 May 2022.


The Bank’s Articles of Association were amended as follows:

1) § 30 of the Bank’s Articles of Association item 1 is replaced by the
following:

“1. Irrespective of the supplementary capital, a reserve capital shall
be created for offsetting potential accounting losses or for other
purposes, in particular for the payment of a dividend, an interim
dividend or the purchase of the own shares by the Bank in accordance
with § 7, section 4.”

2) in § 34a of the Bank’s Articles of Association, the third sentence is
replaced by following:

“An advance towards a dividend may amount to no more than half of the
Bank’s profit earned since the end of the previous financial year, as
reported in the financial statements audited by a registered auditor,
plus the reserve capital earmarked for the payment of an interim
dividend and less unabsorbed losses and the own shares.”.


Moreover, the Bank points out that regardless of the fact that the
above-mentioned amendment to the Bank's Articles of Association within
the scope of § 30 section 1 creates a legal basis for the possibility of
using the reserve capital for the purchase of the Bank's own shares, any
possible purchase by the Bank of own shares, leading to a decrease in
own funds, will always be associated with the need for the Bank to
obtain a separate permit from the Polish Financial Supervision Authority
pursuant to Article 77 section 1 point a) of the Regulation (EU) No.
575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
on prudential requirements for credit institutions and investment firms
and amending Regulation (EU) No 648/2012.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki