36,15 zł
-1,36% -0,50 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Decyzja Prezesa UOKiK w postępowaniu antymonopolowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-28
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Decyzja Prezesa UOKiK w postępowaniu antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. doręczono Spółce decyzję nr DOK-3/2017 ("Decyzja") Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKIK") uznającą za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Kronospan Szczecinek sp. z o.o., Kronospan Mielec sp. z .o.o., Swiss Krono sp. z o.o. (dawniej Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (dawniej Pfleiderer Grajewo S.A.) oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (dawniej Pfleiderer Prospan S.A.) porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt wiórowych i na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt pilśniowych polegającego na:
1. ustalaniu cen płyt wiórowych i płyt pilśniowych, co narusza zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ("Ustawa") i art. 101 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE"),

2. wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży płyt wiórowych i płyt pilśniowych, co narusza zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy i art. 101 ust. 1 TFUE.
Według Decyzji porozumienie obowiązywało od początku 2008 r. do 7 września 2011 r. Prezes UOKIK nałożył w Decyzji karę w wysokości 15.957.741,83 zł na Pfleiderer Group S.A. oraz w wysokości 19.804.706,50 zł na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna.
W toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie Decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W związku z tym Spółka planuje złożenie odwołania od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Spółka zwraca uwagę, że kary określone w Decyzji płatne są po uprawomocnieniu się Decyzji, to jest po wyczerpaniu dwuinstancyjnej sądowej procedury odwoławczej.
Spółka zapoznaje się z uzasadnieniem Decyzji i prowadzi analizę zmierzającą do określenia wysokości rezerwy, jaką powinna zawiązać w księgach rachunkowych w związku z wydaniem Decyzji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Decision of President of the OCCP in antimonopoly proceedings


Current report 57/2017


The management board of Pfleiderer Group S.A. (the "Company") informs
investors that on 28 December 2017 the Company received decision no.
DOK-3/2017 (the "Decision") of the President of the Office of
Competition and Consumer Protection (the "President of the OCCP")
considering as an anti-competitive practice the conclusion by Kronospan
Szczecinek sp. z o.o., Kronospan Mielec sp. z o.o., Swiss Krono sp. z
o.o. (formerly Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (formerly
Pfleiderer Grajewo S.A.) and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (formerly
Pfleiderer Prospan S.A.) an agreement limiting competition on the
national market of sales of chipboard and on the national market of
sales of fibreboard, consisting in:


1. the fixing of prices of chipboard and fibreboard, which infringes the
prohibitions mentioned in Art. 6 sec. 1 point 1 of the Act on
Competition and Consumer Protection (the "Act") and Art. 101 sec. 1 a)
of the Treaty on the Functioning of the European Union (the "TFEU"); and

2. the exchange of commercial information on the conditions of sale of
chipboard and fibreboard, which infringes the prohibition mentioned in
Art. 6 sec. 1 of the Act and Art. 101 sec. 1 of the TFEU.


According to the Decision, the agreement was in force from the beginning
of 2008 to 7 September 2011. In the Decision, the President of the OCCP
imposed a fine of PLN 15,957,741.83 on Pfleiderer Group S.A. and PLN
19,804,706.50 on Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. The Decision is not
legally final.


During an internal investigation, the Company did not identify any
infringements of competition law that would justify the Decision's being
issued in relation to the Company and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o.
Consequently, the Company plans to file an appeal against the Decision
with the Court of Competition and Consumer Protection.


The Company notes that the fines mentioned in the Decision are payable
after the Decision becomes legally final, that is after the appeal
procedure in courts of two instances has been exhausted.


The Company is examining the justification of the Decision and
conducting an analysis to determine the amount of the provision it
should set up in its accounting ledgers.


Legal basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council on market abuse (Market Abuse
Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (OJ L of 2014, no. 173, p. 1, as amended).


28.12.2017


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-28 RICHARD MAYER CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-28 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl