Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MCI CAPITAL SA

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MCI CAPITAL SA - komunikat

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert („Ogłoszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Ogłoszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI MCI CAPITAL S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000004542)

ogłaszane przez:

MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i adresem Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029655)

1. Akcje Nabywane

Przedmiotem niniejszego Ogłoszenia, ogłaszanego przez MCI Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywający”) w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji („Oferty Sprzedaży”) spółki MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1 („Spółka”), jest nie więcej niż 2.630.000 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLMCIMG00012, co stanowi nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”) („Skup Akcji”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Nabywający na dzień ogłoszenia Ogłoszenia posiada (bezpośrednio lub pośrednio) 31.219.126 akcji Spółki, które stanowią łącznie 59,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 59,07% ogólnej liczby głosów w Spółce i uprawniają łącznie do wykonywania 59,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabywający nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej. Podmiotem dominującym wobec Nabywającego jest Pan Tomasz Czechowicz, który posiada 31.079 udziałów Nabywającego, stanowiących 99,85% kapitału zakładowego Nabywającego oraz 99,85% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Nabywającego.

W wyniku realizacji Skupu Akcji Nabywający zamierza osiągnąć (łącznie z posiadanymi bezpośrednio lub pośrednio na moment opublikowania Ogłoszenia akcjami Spółki) nie więcej niż 64,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych 80/100 groszy) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji jest:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12, faks +48 22 521 79 46

dm@pkobp.pl, www.dm.pkobp.pl

(„Dom Maklerski”)

4. Harmonogram Skupu Akcji

Data publikacji Ogłoszenia: 13 listopada 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 15 listopada 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 22 listopada 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 27 listopada 2017 r.

Przewidywany dzień przeniesienia Akcji Nabywanych na rachunek Nabywającego poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Nabywającego Akcji Nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 29 listopada 2017 r.

Nabywający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Skupu Akcji w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Skupu Akcji. W przypadku odwołania Skupu Akcji lub zmiany terminów dotyczących Skupu Akcji, stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Nabywającego (www.mcimanagement.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie są wszyscy akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze”), tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od Obciążeń.

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powiernika, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w POK wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 15 listopada 2017 r. do 22 listopada 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego), w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach pracy POK wskazanych w Załączniku nr 1.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w POK powinni dokonać następujących czynności:

a) złożyć w POK wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;

b) złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:

i. dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Skupu Akcji włącznie (przewiduje się, że rozlicznie nastąpi nie później niż 29 listopada 2017 r.), oraz

ii. złożenie nieodwołalnego zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na Skup Akcji.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),

b) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

c) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt. 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Oferty Sprzedaży są nieodwołalne, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiążą Akcjonariusza do czasu rozliczenia Skupu Akcji (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 29 listopada 2017 r.) albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

Nie przewiduje się możliwości składania Ofert Sprzedaży drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Skupu Akcji, o których mowa w pkt 5 powyżej, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe dla danego mocodawcy lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,

b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,

c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, oraz (iii) numer właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),

b) wyciąg z właściwego dla pełnomocnika rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

c) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,

d) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

e) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

8. Odstąpienie od Skupu Akcji

Nabywający zastrzega sobie prawo do odwołania Skupu Akcji lub odstąpienia od jego przeprowadzenia w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Skupu Akcji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Nabywającego (www.mcimanagement.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

W przypadku odwołania Skupu Akcji lub odstąpienia od przeprowadzania któregokolwiek z nich, Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

9. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Nabywający przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Akcji, Nabywający nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 2.630.000 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy) Akcji, co stanowi nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.

W ramach Skupu Akcji nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

W przypadku, w którym łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych, Nabywający dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Skupu Akcji określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Nabywającym, zostanie dokonane w drodze transakcji pakietowych lub poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

10. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Nabywane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Nabywającego. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji Nabywanych nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Skupie Akcji oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Na potrzeby rozliczenia Skupu Akcji, Nabywający ustanowił zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i liczby Akcji Nabywanych w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

11. Charakter prawny Ogłoszenia

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst Ogłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Nabywającego (www.mcimanagement.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie, alternatywnie w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12.

12. Opodatkowanie

Sprzedaż Akcji na rzecz Nabywającego w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

13. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia

Akcje oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLMCIMG00012.

Akcje Nabywane oznacza nie więcej niż 2.630.000 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy) Akcji.

Akcjonariusz oznacza każdego akcjonariusza Spółki.

Bank Powiernik oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Cena Zakupu oznacza cenę zakupu Akcji Nabywanych wynoszącą 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych 80/100 groszy) za jedną Akcję Nabywaną.

Dom Maklerski oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Nabywający oznacza MCI Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00 – 844 Warszawa, Plac Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029655, NIP 8961158226, REGON 931189821, o kapitale zakładowym w wysokości 15.563.000,00 zł;

Nierezydent oznacza osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego.

Obciążenia oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).

Oferta Sprzedaży Akcji, Oferta Sprzedaży oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ogłoszenie.

Ogłoszenie oznacza niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowane do wszystkich Akcjonariuszy.

POK oznacza Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Załączniku nr 1.

Prawo Dewizowe oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.).

Rezydent oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego.

Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań oznacza Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. (Dz. U. poz. 1748).

Skup Akcji oznacza skup Akcji Nabywanych na podstawie niniejszego Ogłoszenia.

Spółka oznacza MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00–844 Warszawa, Plac Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, NIP 8992296521, REGON 932038308, o kapitale zakładowym w wysokości 52.853.114,00zł (wpłaconym w całości);

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.).

Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 - LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA BANKU POWIERNIKA

* Załączniki dostępne są w dołączonym pliku

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
MCI 0,64% 9,42
2019-02-22 14:45:20
WIG 0,56% 60 274,56
2019-02-22 17:05:00
WIG20 0,68% 2 355,77
2019-02-22 17:15:00
WIG30 0,59% 2 697,30
2019-02-22 17:15:00
MWIG40 0,38% 4 141,71
2019-02-22 17:15:00
DAX 0,30% 11 457,70
2019-02-22 17:35:00
NASDAQ 0,81% 7 520,28
2019-02-22 20:10:00
SP500 0,60% 2 791,42
2019-02-22 20:10:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl