REKLAMA

OPTEAM S.A.: Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.

2020-11-30 23:56
publikacja
2020-11-30 23:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. podjął uchwałę
o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 złotych (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 117 910 066,68 złotych (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi: 7 871 166 z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.

Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:
1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2019;
2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 października 2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 235 870 788,29 złotych (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy).

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30.11.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w sposób opisany w niniejszym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki