REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

OEX: Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego (earn–out) wynikającego z umowy sprzedaży akcji Divante S.A.

2022-06-07 14:28
publikacja
2022-06-07 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego (earn–out) wynikającego z umowy sprzedaży akcji Divante S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2021, nr 2/2022 oraz nr 13/2022, Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 roku została ostatecznie potwierdzona wysokość dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) płatnego na podstawie zawartej w dniu 17 stycznia 2022 roku przez Spółkę oraz pozostałych akcjonariuszy spółki Divante S.A. („Divante”) z Sappho Zweiundzwanzigste Holding GmbH z siedzibą w Linzu („Sappho”) przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Divante („Umowa”).
Zgodnie z Umową, Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom Divante przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (earn-out), płatne w odpowiedniej proporcji do sprzedawanych akcji w kapitale zakładowym Divante, w przypadku przekroczenia przez Divante w roku kalendarzowym 2021 określonego poziomu znormalizowanego zysku EBITDA. Na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego Divante strony Umowy potwierdziły, że wysokość wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) należnego Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom spółki Divante wynosi łącznie 72.011.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy złotych), z czego kwota dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) należna Spółce wynosi 36.747.213,30 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzynaście złotych i trzydzieści groszy). Kwota dodatkowego wynagrodzenia (earn-out) płatna będzie na rzecz Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Divante nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.
Po uwzględnieniu należnego wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) całkowita cena za pakiet 100% akcji Divante, należna Spółce oraz pozostałym akcjonariuszom spółki Divante, wyniesie 251.293.990,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Za sprzedany pakiet 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante Spółka otrzymała już kwotę 91.488.109,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy). Tym samym, po uwzględnieniu należnego Spółce wynagrodzenia dodatkowego (earn-out), całkowita cena za ten pakiet wyniesie 128.235.323,10 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i dziesięć groszy).
Płatność wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) na rzecz Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy spółki Divante w wysokości wskazanej powyżej stanowić będzie ostatnią płatność przewidzianą przez strony Umowy tytułem rozliczenia płatności ceny za 100% akcji Divante.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2022-06-07 Robert Krasowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki