ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019

2019-11-20 08:04
publikacja
2019-11-20 08:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. opublikowanego w dniu 14 listopada 2019 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie SA-Q 3 2019 roku wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie, w następujących punktach:

POZYCJE POZABILANSOWE:
Wiersze:
należności od jednostek powiązanych ( z tytułu)
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych,
zostały uzupełnione o wartości, które winny być wykazane w wierszach:
należności od pozostałych jednostek ( z tytułu)
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych,
W kolumnie: stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 została wykazana wartość: 25 254, winno być: 45 254.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
W kolumnie: 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30, pozycja: przychody netto ze sprzedaży produktów, wykazano wartość: 16 896, winno być: 160 896.
W kolumnie: 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30, wykazana w pozycji: odsetki w tym:- dla jednostek powiązanych, wartość powinna być uzupełniona w pozycji: Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:.
W kolumnie: 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30,
- w pozycji: Pozostałe przychody operacyjne wykazano kwotę: 813, winno być 853,
- w pozycji: Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych wykazano kwotę -40 , winno być 0,
- w pozycji: Pozostałe koszty operacyjne wykazano kwotę: 197, winno być 237,
- w pozycji: Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych wykazano kwotę 0 , winno być 40,
- w pozycji: Przychody finansowe wykazano kwotę: 269, winno być 326,
- w pozycji: Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: wykazano 0, winno być 57,
- w pozycji: Koszty finansowe wykazano kwotę: -231, winno być -174,
- w pozycji: Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: wykazano -57, winno być 0,

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
W kolumnie: 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30, pozycja: 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) winna być uzupełniona o wartość: 14 936.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-11-20 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-20 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki